คปภ.ขยายเวลาเจ้าพระยาประกันภัยแก้ไขสภาพคล่อง

  • วันที่ 30 มิ.ย. 2561 เวลา 17:17 น.

คปภ.ขยายเวลาเจ้าพระยาประกันภัยแก้ไขสภาพคล่อง

บอร์ด คปภ. เห็นชอบเจ้าพระยาประกันภัยขยายเวลาแก้ไขการดำเนินกิจการ กำหนดเงื่อนไขคุมเข้มป้องกันผลกระทบต่อผู้เอาประกัน

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 17/2561 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ คปภ. สั่งให้บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย  หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 52 โดยให้แก้ไขฐานะและการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ต่อมาบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย ได้มีหนังสือที่ CPY 379/2561 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2561 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการแก้ไขฐานะและการดำเนินการของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย   เพื่อขอผ่อนผันขยายระยะเวลาการแก้ไขฐานะและการดำเนินงานของบริษัทฯ  ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 17/2561 เป็นระยะเวลารวม 3 เดือน หรือภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอดังนี้

1. มีหลักฐานยืนยันว่าบริษัทได้นำเงินจำนวน 110 ล้านบาท เข้าบัญชีธนาคารเพื่อทำการเพิ่มทุน ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากผู้ถือหุ้นจริง

2. เงินจำนวน 110 ล้านบาท ที่บริษัทได้นำมาเพิ่มทุนชำระแล้วนั้น จะอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงาน คปภ. ซึ่งบริษัทไม่สามารถเบิกถอนได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนทั้งนี้เป็นไปตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินอื่นของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561

3. จากการวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทฯ สำนักงาน คปภ. พบว่าบริษัทจะมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการจ่ายค่าใช้จ่ายในกรณีภาวะปกติไปอีกประมาณ 90 วัน นับจากปัจจุบัน และมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับกรณีที่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนรายใหญ่และ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อไปอีก ประมาณ 60 วัน

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2561 พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีความคืบหน้าในการแก้ไขฐานะและการดำเนินการโดยได้เพิ่มทุนมาแล้วบางส่วน และอยู่ระหว่างแก้ไขฐานะด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน จึงมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาการแก้ไขฐานะและการดำเนินการของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย  ออกไป จนถึงวันที่ 28 ส.ค.  2561 โดยบริษัทจะต้องแก้ไขฐานะและการดำเนินการตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 17/2561 เรื่อง ให้บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย  หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ขยาย และบริษัทยังคงอยู่ภายใต้คำสั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว

หากปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า เจ้าหนี้ของบริษัทได้ตกลงหรือยินยอมเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนกับบริษัทตามคำร้องขอขยายระยะเวลา ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ให้ขยายระยะเวลาแก้ไขฐานะและการดำเนินการออกไปจนถึงวันที่ 27 กันยายน 2561 และบริษัทยังอยู่ภายใต้คำสั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว แต่หากเจ้าหนี้ของบริษัทดังกล่าวไม่ตกลงหรือยินยอมเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนกับบริษัท ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ให้นายทะเบียนนำเสนอคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ให้บริษัทรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขฐานะและการดำเนินการทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ