ประกันชีวิตร่วมยกระดับเพิ่มคุณภาพ

วันที่ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 08:08 น.
ประกันชีวิตร่วมยกระดับเพิ่มคุณภาพ
สมาคมประกันชีวิตไทย เดินหน้าร่วมมือยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม

นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การที่ภาคธุรกิจประกันชีวิตได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยมีการเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น จากการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามพฤติกรรมของผู้บริโภคนี้ อาจส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาเรื่องคุณภาพการบริการและการเสนอขาย รวมถึงเรื่องการขาดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ จนบางครั้งทำให้เกิดข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้

ทั้งนี้ จึงอยากให้ภาคธุรกิจประกันชีวิตควรมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ด้วยการส่งเสริมให้บริษัทประกันชีวิตเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการบริหารการทำงานของพนักงานหรือตัวแทนให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

"ต้องมีกระบวนการเสนอขาย ที่เป็นธรรม ไม่หลอกลวง ไม่บังคับ ให้ข้อมูลครบถ้วน แนะนำแบบ ประกันชีวิตให้เหมาะสมตรงกับความต้องการและความสามารถในการชำระเบี้ยของลูกค้าได้ ให้ตรงกับความต้องการเราที่มุ่งเน้นให้ระบบประกันภัยไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน" นางนุสรา กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต