ประกันสังคมลดเงินสมทบลง1%ปีหน้า

  • วันที่ 30 พ.ย. 2555 เวลา 15:24 น.

ประกันสังคมลดเงินสมทบลง1%ปีหน้า

มติคณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบขยายระยะเวลาลดอัตราเงินสมทบเหลือ 4% ต่อไปอีก 1 ปี ลดภาระนายจ้างจากปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ในปี 2556 ไปอีก 1 ปี โดยให้จัดเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในอัตราฝ่ายละ  4% ส่วน 4 กรณีแรก ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิต เหลือฝ่ายละ 0.5% ยกเว้นเงินสมทบกรณีชราภาพ สงเคราะห์บุตร และกรณีว่างงาน จัดเก็บเงินสมทบในอัตราเดิมคือฝ่ายละ 3.5%

ทั้งนี้ ในส่วนของรัฐบาลยังคงจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมคือ 2.75% สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เดิมจ่ายในอัตรา 9% ของฐานค่าจ้าง 4,800 บาท ลดลงเหลืออัตรา 7% คือ จ่ายเงินสมทบเดือนละ 336 บาท

สำหรับมติดังกล่าว เป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบของนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน เพราะในปีหน้าจะมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ รายวัน 300 บาท ทั่วประเทศ ส่งผลให้นายจ้างต้องรับภาระต้นทุนจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน อาจได้รับผลกระทบไปด้วย พร้อมทั้งยืนยันว่า การลดอัตราเงินสมทบดังกล่าว ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมทุกกรณี และไม่มีผลกระทบต่อกองทุนประกันสังคม

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ