คปภ.เผย4เดือนประกันภัยโต16.90%

วันที่ 10 ก.ค. 2555 เวลา 11:27 น.
คปภ.เผย4เดือนประกันภัยโต16.90%
คปภ.เผย ม.ค.-เม.ย.55 ธุรกิจประกันภัย โต 16.90% เบี้ยรวม 1.7 แสนล้านบาท

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันภัยช่วงมกราคม-เมษายน 2555 ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรวม 170,361 ล้านบาท ขยายตัวคิดเป็น 16.90% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

"ตั้งแต่ต้นปี 2555 ถึงเดือนเมษายน ธุรกิจประกันภัยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 ธุรกิจประกันภัยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2.28 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 53.02% แบ่งเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจประกันชีวิตจำนวน 1.54 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.08% และเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจประกันวินาศภัยจำนวน 739,787 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 278.07% จากการบันทึกรายการสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อในรายการสินทรัพย์อื่น" เลขาฯ คปภ. กล่าว

ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 115,307 ล้านบาท ขยายตัว 15.79% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเบี้ยประกันภัยรับสูงสุดเป็นการประกันชีวิตประเภทสามัญ 96,321 ล้านบาท ขยายตัว 16.97% รองลงมาเป็นการประกันชีวิตประเภทกลุ่ม 14,575 ล้านบาท ขยายตัว 13.24% และการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 1,612 ล้านบาท ขยายตัว 8.60% 

ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 55,053 ล้านบาท ขยายตัว 19.31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเบี้ยประกันภัยรับสูงสุดเป็นการประกันภัยรถ 31,758 ล้านบาท ขยายตัว 15.69% รองลงมาเป็นการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 18,333 ล้านบาท ขยายตัว 26.58% โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) 5,100 ล้านบาท ขยายตัว 33.33% และการประกันอัคคีภัย 3,276 ล้านบาท ขยายตัว 24.07% เนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยทำให้ภาคธุรกิจและประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำประกันภัยมากขึ้น

นายประเวช กล่าวว่า ส่งผลให้ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2555 ธุรกิจประกันภัยมีจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยทั้งสิ้น 15,484,832 ราย เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น 25,753,088 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต 1,769,054 ราย ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.17% เงินเอาประกันภัยเป็นจำนวน 1,128,318 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจการประกันชีวิตมีการแข่งขันในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เช่น การให้ความคุ้มครองหลังเกษียณอายุ และกรมธรรม์ประกันวินาศภัย 13,715,778 ราย เงินเอาประกันภัยเป็นจำนวน 24,624,770 ล้านบาท