กรุงเทพประกันภัย ไตรมาส 3 กำไรกว่า 500 ล้านบาท

วันที่ 17 พ.ย. 2554 เวลา 14:49 น.
กรุงเทพประกันภัยเผยไตรมาส 3 ปี 2554 มีกำไรสุทธิ 552.7   ล้านบาท จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตราหุ้นละ 2.75 บาท 

นายชัย  โสภณพนิช  ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร  บริษัท กรุงเทพประกันภัย(BKI) เปิดเผย ถึงผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,741.9 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 เพิ่มขึ้น 17.6%  กำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 230.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  79.1% รายได้สุทธิจากการลงทุน 464.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  88.3% กำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 682.2 ล้านบาท และเมื่อหักภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 552.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.1% กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 7.27 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2554 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดที่ 3 (ก.ค. – ก.ย.) ของปี 2554 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท

สำหรับ ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ของปี 2554 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 8,139.4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 เพิ่มขึ้น  11.5% มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 780.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.4% รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,159.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.9% กำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 1,902.5 ล้านบาท และเมื่อหักภาษีเงินได้แล้ว มีกำไรสุทธิ 1,503.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  28.8% และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 19.77 บาท