ยอดเคลมประกันน้ำท่วมพุ่ง7แสนล้าน

วันที่ 15 พ.ย. 2554 เวลา 20:09 น.
ยอดเคลมประกันน้ำท่วมพุ่ง7แสนล้าน
คปภ. แจงตัวเลขผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เอาประกันมียอดกว่า 7 แสนล้านบาท

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เปิดเผยว่า   คปภ.ได้ติดตามและรวบรวมความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมพบว่ามีจำนวนผู้ประสบภัยน้ำท่วมและได้ทำประกันไว้จำนวนเงินเอาประกันทั้งสิ้น 7 แสนล้านบาท แบ่งเป็นการทำประกันในภาคอุตสาหกรรมจำนวน 6.5 แสนล้านบาท  ภาคครัวเรือนจำนวน 5 หมื่นล้านบาท

เบื้องต้นประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงประมาณ 20-30%  ของวงเงินเอาประกัน หรือประมาณ 2.1 หมื่นล้านบาท  ซึ่งถือเป็นความเสียหายที่จำนวนมาก ดังนั้นสิ่งที่อุตสาหกรรมประกันภัยต้องเร่งดำเนินการก็เร่งรัดประเมินความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีการจ่ายสินไหมทดแทน ในการประสบภัยให้กับผู้เอาประกันได้รวดเร็วขึ้น 

ทั้งนี้เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่ามาก อาจส่งผลให้ความสามารถในการรับประกันของบริษัทประกันภัยลดลง และที่สุดต้องมีการปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัยแน่นอน ซึ่งขณะนี้หลายบริษัทมีการปรับเพิ่มเบี้ยประกันไปแล้ว  ส่วนความคุ้มครองต่อวงเงินของผู้เอาประกันต่อกรมธรรม์ก็จะต้องลดลงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม จากการที่คปภ.ได้หารือกับบริษัทประกันภัยในประเทศส่วนใหญ่ มีการปรับเบี้ยเพิ่มขึ้น แต่เบี้ยที่เพิ่มขึ้น เป็นภาระที่ประชาชน หรืออุตสาหกรรม สามารถซื้อหรือเลือกซื้อตามความจำเป็นหรือความเสี่ยงของแต่ละราย โดยเบี้ยในส่วนที่เพิ่มขึ้น สามารถมองเห็นชัดเจนในกรมะรรม์ โดยจะเป็นอนุสัญญาในการประกันภัยที่เกิดจากน้ำ ซึ่งผู้ซื้อประกันสามารถเลือกซื้อคตามความเสี่ยงของตนเองได้