logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

เสริมสภาพคล่องกิจการ ด้วยเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)

01 ตุลาคม 2563

คอลัมน์ ตลาดนัดการเงิน โดย...K-Expert ธเนศ นวะบุศย์ ที่ปรึกษาการเงินธนาคารกสิกรไทย

การทำธุรกิจควรมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแหล่งเงินทุนหมุนเวียนนอกจากจะใช้เงินส่วนตัวแล้ว ก็มักจะเกิดจากการกู้ยืม โดยเฉพาะการกู้ยืมเงินจากธนาคาร ซึ่งสินเชื่อที่มักได้รับความนิยม ได้แก่ สินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชี หรือ O/D (Over Draft) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เสริมสภาพคล่องกิจการ ด้วยเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)

O/D (Over Draft) หรือสินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ที่นิยมใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพื่อเสริมสภาพคล่อง ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลตรงที่วิธีการคิดดอกเบี้ยในส่วนนั้น โดยจะคิดดอกเบี้ยเฉพาะส่วนของเงินต้นส่วนที่เบิกออกมา (โดยการสั่งจ่ายเช็ค) เมื่อนำเงินต้นใส่คืนเข้าไปธนาคารก็ถือเป็นการหยุดดอกเบี้ย วงเงินส่วนที่ยังไม่เบิกออกมาก็จะยังไม่คิดดอกเบี้ย ในขณะที่หากเป็นสินเชื่อเงินกู้ประเภทอื่น เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล ที่เมื่อเราได้รับเงินกู้ทั้งก้อนโอนเข้าบัญชี ธนาคารก็จะเริ่มคิดดอกเบี้ยในทันทีและผ่อนตามระยะเวลาที่กำหนดโดยคิดตามจำนวนวงเงินที่ขอกู้ แต่ทั้งนี้แม้ว่าจะมีความยืดหยุ่นสูงมากเพียงใดแต่สินเชื่อ O/D ก็เหมาะที่จะเป็นวงเงินกู้ในระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินกู้ทั่วไป

โดยปกติธนาคารจะให้บริการสินเชื่อประเภทนี้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นๆ ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยสามารถต่ออายุวงเงินได้อีกเมื่อธนาคารพิจารณาทบทวนวงเงินประจำปีของลูกค้า และอาจอนุมัติต่ออายุวงเงินนี้ต่อไป

เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารแล้ว จะต้องเปิดบัญชีกระแสรายวันเพื่อรองรับการเบิกถอนวงเงิน โดยการสั่งจ่ายผ่านเช็ค หรือเบิกถอนทางตู้เอทีเอ็ม ผ่านบัตรเอทีเอ็มที่ผูกไว้กับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ลักษณะเด่นของสินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชี

วงเงินประเภทนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในกิจการ เพราะมีความสะดวกและไม่มีการควบคุมการเบิกใช้วงเงิน เพียงใช้เช็คหรือเบิกถอนผ่านทางตู้เอทีเอ็ม ซึ่งสามารถถอนเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ อีกทั้งเวลาชำระคืนก็สามารถลดภาระหนี้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากยอดใช้จริง ณ สิ้นวันทำการทุกวัน โดยเรียกเก็บชำระ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน ซึ่งจะนำไปคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นในเดือนถัดไป

ข้อควรรู้ในการใช้สินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชี

จุดประสงค์หลักของสินเชื่อ OD คือ เป็นเงินหมุนเวียนระยะสั้นในกิจการเพื่อรอนำเงินที่ได้จากการทำธุรกิจเข้ามาลดยอดหนี้ เช่น จ่ายค่าวัตถุดิบ ค่าแรงพนักงาน แต่ผู้กู้บางรายกลับนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นหรือใช้กับทรัพย์สินระยะยาว เช่น ซื้อของฟุ่มเฟือย ซื้อรถ ซื้อที่ดินเก็งกำไร ซื้อบ้าน ฯลฯ ผลลัพธ์ คือ กระแสเงินเข้าสู่บัญชีช้าลง ทำให้เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ขาดสภาพคล่อง เสียเครดิตเนื่องจากผิดนัดชำระหนี้ และต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงเกินจำเป็น สุดท้ายก็ติดตัวแดงในบัญชี ผู้กู้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจราย เล็กหรือยังมีประสบการณ์ทำธุรกิจไม่มากนักจึงมักไม่เข้าใจในประเด็นเหล่านี้เวลาคุยกับธนาคารก็มักอยากได้เป็นวงเงิน O/D ไว้ก่อนเพราะเห็นว่าใช้ง่ายและสะดวก โดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้วงเงิน

ลูกค้าบางรายมีวงเงิน O/D กับธนาคารหลายแห่งและมียอดใช้วงเงินไม่เคยเต็มวงเงิน ซึ่งอาจเป็นเพราะกิจการมีสภาพคล่องที่ดีและเพียงพออยู่แล้ว ทำให้เวลาจะขอสินเชื่อกับธนาคารเพิ่มก็มักจะมีประเด็นว่าวงเงินเดิมน่าจะยังเพียงพอกับความต้องการ แนะนำว่าก่อนคุยกับธนาคารควรลองคำนวนความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของกิจการไว้ก่อน โดยอาจใช้มูลค่าลูกหนี้การค้า(ต่อเดือน)รวมกับมูลค่าสต๊อกวัตถุดิบหรือสินเค้า(ต่อเดือน)ได้เท่าไรก็เอามาหักออกจากมูลค่าเจ้าหนี้การค้า(ต่อเดือน) เพียงเท่านี้ก็จะพอทราบคร่าวๆ แล้วว่าต้องการวงเงินไปหมุนเวียนในกิจการเท่าไร

การขอสินเชื่อไม่ว่าจะประเภทใดก็ต่างมีทั้งข้อดีข้อเสีย รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆและเงื่อนไขของธนาคารที่ควรต้องทำความเข้าใจและพิจารณาให้ถี่ถ้วน และที่สำคัญที่สุดคือ เน้นที่การมีวินัยทางการเงินตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการกับธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

• เตรียมความพร้อมของข้อมูลในการขอสินเชื่อเชิงพาณิชย์ >> www.kasikornbank.com/th/k-expert/knowledge/articles/loan/Pages/Biz_A036.aspx 

• เทคนิคเก็บเงินลูกค้าออนไลน์ จ่ายง่าย ร้านค้าได้เงินไว >> www.kasikornbank.com/th/k-expert/knowledge/articles/loan/Pages/Biz_A037.aspx 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

• วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) >> www.kasikornbank.com/th/business/sme/loan/working-capital/Pages/overdraft.aspx 

• สินเชื่อตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) >> www.kasikornbank.com/th/business/sme/loan/working-capital/Pages/promissory-notes.aspx 

• สินเชื่อทั่วไป (Loan) >> www.kasikornbank.com/th/business/sme/loan/CommercialLoan