COVID-19 เปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ หนุนธุรกิจ Edutainment

วันที่ 24 มี.ค. 2563 เวลา 08:12 น.
COVID-19 เปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ หนุนธุรกิจ Edutainment
โดย...วิศรุต จารุอนันตพงษ์ AFPT?Wealth Manager ธนาคารทิสโก้

ในปัจจุบันที่สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เข้าสู่ขั้นการระบาดใหญ่ทั่วโลก หรือที่เรียกว่า Pandemic จนส่งผลให้หลายประเทศเลือกที่จะปิดประเทศ หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนมีการปิดหน่วยงาน หรือบริษัทต่างๆ มากมาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคและให้พนักงานทำงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) ซึ่งทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมาก ทั้งการบริโภค การส่งออก และการท่องเที่ยว ส่งผลให้พฤติกรรมมุนษย์เริ่มเปลี่ยนแปลงไป จากการใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านเป็นส่วนใหญ่มาเป็นการอยู่ภายในบ้านมากขึ้น และอาจหากิจกรรมต่างๆ ทำ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม Puzzle เพื่อการสร้างเสริมทักษะการสังเกตและการวางแผน อีกทั้งยังช่วยชะลออาการความจำเสื่อม หรือการชมภาพยนตร์ผ่าน Netflix เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการชมรายการโทรทัศน์ทางช่อง Discovery เพื่อเปิดโลกทัศน์จากสิ่งที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อนในชีวิตประจำวัน

จากเหตุการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากวิกฤต COVID-19 อาทิ กลุ่มธุรกิจ E-commerce แต่ยังมีอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่มีคนพูดถึงอย่างร้อนแรง และสถานการณ์ปัจจุบันเป็นตัวเร่งทำให้คนเข้ามาสนใจในธุรกิจดังกล่าวมากขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นคือ ธุรกิจที่เป็นการผสมผสานธุรกิจด้านการศึกษา (Education) ซึ่งเปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ของชีวิต เพราะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่อทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น และธุรกิจที่ให้ความบังเทิง (Entertainment) โดยผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้ธุรกิจใหม่ที่เรียกว่า Edutainment และอาจกล่าวได้ว่า ธุรกิจ Edutainment นี้ เป็นอีกหนึ่ง Megatrend ที่หน้าจับตาอย่างมาก

ตั้งแต่อดีตค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เติบโตเร็วกว่าค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด จากการแข่งขันของมนุษย์ที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต โดยตั้งแต่ปี 1978 จนถึงปี 2017 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นถึง 1,255% โดยสูงกว่าค่าใช้จ่ายด้าน Healthcare ซึ่งขยายตัวเพียง 634% และมากกว่าค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ทั้งค่าที่อยู่อาศัย เงินเฟ้อและค่าอ่าหาร ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

อย่างไรก็ดีการศึกษาไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่การศึกษานั้นถูกแทรกอยู่ในกิจกรรมที่เราได้ทำในแต่ละวัน หรืออย่างในทุกวันนี้ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่เริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการการศึกษามากขึ้น ส่งผลให้เราได้เห็นหรือใช้สินค้าและบริการที่หลากหลาย ซึ่งเราอาจสามารถจัดกลุ่มธุรกิจย่อยๆ ของธุรกิจ Edutainment เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Innovation Service, Digital Contents และ Systems and Tools โดยการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการจากกลุ่มธุรกิจดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้เราลดระยะเวลาในการเรียนรู้ได้แล้ว ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาได้สูงถึง 31% อีกด้วย อาทิ เครื่อง VR (Virtual Reality) และ AR (Augmented Reality) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยทำให้เราเห็นโลกเสมือนจริงได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการศึกษาหาความรู้เป็นอย่างมาก ทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางไปเรียน และเป็นเสมือนคลังความรู้ที่เราสามารถเข้าไปศึกษาได้ตลอดเวลา หรือบริษัท IDP ที่เป็นตัวแทนในการจัดสอบ International English Language Testing System (IELTS) และให้คำปรึกษานักเรียนสำหรับการศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยจำนวนผู้สอบ IELTS เติบโตกว่าเท่าตัวในช่วงปี 2011 - 2018 และปัจจุบันมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี

นอกจากนั้นผู้ให้บริการด้านการศึกษาออนไลน์อย่างบริษัท Chegg ซึ่งมีบริการทั้งให้เช่าหนังสือเรียนและสอนหนังสือในรายวิชาต่างๆ ออนไลน์ทั่วโลก ทำให้คาดว่ารายได้ของบริษัท Chegg จะเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 36% ต่อปีในช่วง 2015 - 2020 สำหรับในฝั่งเอเชีย ประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำในตลาดการศึกษาออนไลน์ บริษัท GSX ผู้นำแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ในจีน และผู้พัฒนา Smart Pen อุปกรณ์ที่ช่วยเชื่อมต่อระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งสามารถเก็บข้อมูล อีกทั้งวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนได้ โดยปัจจุบันมีผู้สมัครใช้บริการราว 1.2 ล้านคน และเติบโตสูงถึง 290% ในปี 2018 จากตัวอย่างข้างต้นส่งผลให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการศึกษาแบบ Edutainment หรือการศึกษาผ่านสื่อออนไลน์จะมีการเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 24% ต่อปี

จะเห็นได้ว่าถึงแม้การระบาดของ COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างมาก แต่ก็ยังมีกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งธุรกิจในกลุ่ม Edutainment ที่เกิดจากการรวมกันระหว่าง การศึกษา (Education) และ สื่อบันเทิง (Entertainment) เป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์อย่างมากจากเหตุการณ์ดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น COVID-19 อาจเป็นตัวเร่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ในอนาคต จึงคาดได้ว่าการลงทุนในธุรกิจ Edutainment จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างดีในระยะยาวแก่นักลงทุน