เพิ่มค่าการลงทุนในตราสารหนี้เอกชน

วันที่ 05 ก.พ. 2563 เวลา 06:55 น.
เพิ่มค่าการลงทุนในตราสารหนี้เอกชน
คอลัมน์ Healthy Wealth โดย... เสาวลักษณ์ คำวิลัยศักดิ์ บลจ.เอ็มเอฟซี

นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปีหนูทองมีแนวโน้มฟื้นตัวจากปีก่อนแต่การขยายตัวยังอยู่ในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อต่ำ และอัตราดอกเบี้ยต่ำ ในสภาวะเช่นนี้นักลงทุนคงต้องกลับมาทบทวนพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจากสภาวะดังกล่าว หากนักลงทุนต้องการแสวงหาอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่รับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ไม่เท่ากับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง การเลือกลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนคุณภาพดีทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือเงินฝาก โดยกระจายการลงทุนส่วนใหญ่ในผู้ออกตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade Bond) และหากสามารถรับความเสี่ยงได้สูงขึ้นและต้องการที่จะได้รับอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นก็สามารถจัดสรรเงินลงทุนไปยังกลุ่มผู้ออกตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ (High Yield Bond)

Investment Grade Bond (IG) เป็นตราสารหนี้ภาคเอกชนคุณภาพดี หรืออยู่ในกลุ่มระดับลงทุน มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ AAA ลงมาจนถึง BBB- บริษัทผู้ออกมักจะเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและมีผลประกอบการดี ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือยิ่งสูง สะท้อนความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำ โดยตราสารประเภทนี้มักจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อชดเชยความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้

High Yield Bond (HY) เป็นตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ต่ำกว่ากลุ่มระดับลงทุน (Investment Grade Bond) คือมีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BB+ ลงมาจนถึง D ซึ่งตราสารประเภทนี้จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้ภาคเอกชนคุณภาพดีเพื่อชดเชยความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงขึ้น

การลงทุนให้เพิ่มค่าผลตอบแทนด้วยการกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ภาคเอกชน นักลงทุนจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือที่บ่งชี้ถึงคุณภาพของผู้ออกหุ้นกู้ พิจารณาฐานะการเงินสัดส่วนหนี้สินเมื่อเทียบกับทุน สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร อย่าดูเพียงแค่ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยสูง พึงตระหนักไว้ว่าอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นย่อมมาพร้อมความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งนักลงทุนสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยติดตามสภาวะการลงทุนและที่สำคัญการลงทุนผ่านกองทุนรวมจะช่วยในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยขอคำแนะนำจากผู้แนะนำการลงทุนและนักลงทุนต้องอ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มเสียก่อนที่จะลงทุนทุกครั้ง และถ้าลงทุนในต่างประเทศต้องรู้ว่ากองทุนไปลงทุนในสกุลเงินใดและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน อย่าด่วนตัดสินใจลงทุนโดยไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนประเภทนี้ให้ดี