เรียนรู้ตั้งรับปรับธุรกิจกับ “Lean Supply Chain”

วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 07:00 น.
เรียนรู้ตั้งรับปรับธุรกิจกับ “Lean Supply Chain”
ยุคดิจิทัลที่เอสเอ็มอีต้องปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การหาพี่เลี้ยงที่คอยช่วยประคับประคอง ให้เอสเอ็มอีเดินหน้าไปให้ถึงฝั่งฝันเป็นเรื่องจำเป็นที่พลาดไม่ได้

*****************

โดย...รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและรุนแรง รวมทั้งความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ และการแข่งขันอย่างดุเดือดในโลกธุรกิจปัจจุบันนี้ ล้วนเป็นปัจจัยท้าทายที่ผู้ประกอบการทุกรายกำลังเผชิญหน้าและต้องมองหาหนทางรับมือ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีต้องปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคง แต่การจะปรับตัวได้นั้น เอสเอ็มอีควรต้องลุกขึ้นมาเรียนรู้เสียก่อน เพื่อให้มองเห็นถึงหนทางในการสร้างให้โอกาสอย่างแท้จริง

การเรียนรู้เริ่มต้นด้วยการยอมรับกับความเป็นจริง คือความจริงที่ว่าธุรกิจของเอสเอ็มอีต้องถูกกระทบจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งไม่ต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน แต่ด้วยความเป็นเอสเอ็มอีจึงทำให้ต้องใช้ความพยายามที่มากกว่าในการปรับตัว หรือต้องมุ่งมั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรธุรกิจของตนเอง

“ในยุคดิจิทัลนี้ เป็นยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบรุนแรงโดยเฉพาะกับเอสเอ็มอี อาจกลายเป็นความท้าทายใหม่สำหรับเอสเอ็มอีก็ได้ หรืออาจมองว่าเป็นทั้งอุปสรรค และโอกาส แต่ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดเอสเอ็มอีจะต้องไม่หยุดนิ่งที่จะปรับตัวและพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรธุรกิจอย่างต่อเนื่อง”

เอสเอ็มอีนับเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยผลผลิตของเอสเอ็มอีคิดเป็นสัดส่วน 42% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) มีการจ้างงานเป็นสัดส่วนที่สูงถึง 82% ของการจ้างงานในประเทศ จากจำนวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกว่า 3 ล้านราย แต่ทำรายได้เพียง 42% ปัญหาหลักๆ เป็นเพราะเอสเอ็มอียังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งเงินทุน บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และการบริหารจัดการที่ดี

อย่างไรก็ดี ในโลกการแข่งขันทางธุรกิจของเอสเอ็มอีไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว จะเห็นว่าทั้งภาครัฐ และคู่ค้าทางธุรกิจ ต่างเข้ามามีบทบาทเป็นตัวช่วยให้กับเอสเอ็มอีกันมากขึ้น โดยในส่วนของธนาคารทหารไทย หรือ ทีเอ็มบี ก็เข้ามาเป็นหนึ่งในตัวช่วยนั้น ผ่านโครงการ Lean Supply Chain by TMB หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสำหรับเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างโอกาสแห่งการเติบโตให้กับเอสเอ็มอีมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปรัชญา Make THE Difference เพื่อลูกค้า “ได้มากกว่า” เสมอ

“การได้มากกว่าในที่นี้ หมายถึงสิ่งที่นอกเหนือจากโซลูชั่นทางด้านการเงินและเครื่องไม้เครื่องมือที่ธนาคารจะเข้าไปช่วยสนับสนุนการจัดการธุรกิจของเอสเอ็มอีให้มีความคล่องตัวมากขึ้นโดยทีเอ็มบียังมีอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่จะเข้าไปช่วยเอสเอ็มอีเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจเพื่อให้อยู่รอดได้ และเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางปัจจัยแห่งความเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก ผ่านการจัดอบรมให้ความรู้ฟรีแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในโครงการ Lean Supply Chain by TMB ซึ่งริเริ่มขึ้นเมื่อ 6 ปีก่อน”

โครงการ Lean Supply Chain by TMB คือหลักสูตรที่มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจทั้งซัพพลายเชนผ่านเทคนิค Lean Six Sigma เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจแบบครบวงจร ทั้งด้านการบริหารจัดการการผลิต ลดสินค้าคงคลัง เพิ่มผลผลิตในองค์กร และลดระยะเวลาในการทำงานเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้จริง และนำไปใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา หลักสูตร LEAN Supply Chain Master ได้จัดอบรมไปแล้วถึง 13 รุ่น สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภค และกลุ่มวัสดุสร้างสร้าง

ส่วนอีกหลักสูตรคือ Lean Quick Win เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่ให้ความรู้ในแบบผสมผสานกันระหว่างแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิค Lean Six Sigma กับแนวทาง Design Thinking ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาและเข้าใจความต้องการของลูกค้า, การระดมไอเดียพัฒนาแนวคิดใหม่, การมองหาความเป็นไปได้เลือกแนวคิด พร้อมพัฒนาเป็นตัวต้นแบบ, การสร้างไอเดียต้นแบบ และการนำเสนอพร้อมรับข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบัน เคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และทีเอ็มบี

ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดอบรมในหลักสูตร LEAN Supply Chain Master รุ่นที่ 14 ซึ่งเป็นรุ่นที่จัดอบรมสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยการจัดหลักสูตรอบรม13 รุ่นที่ผ่านมา มีกว่า 100 โปรเจคที่ผ่านหลักสูตรเข้มข้น สามารถนำไปใช้ได้จริง ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแล้ว เป็นมูลค่ากว่า 1,150 ล้านบาท ส่วน Lean Quick Win เหมาะสำหรับ เอสเอ็มอีที่ต้องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการเติบโตให้แก่องค์กรธุรกิจของตนเอง ซึ่งที่ผ่านมาจัดอบรมไปแล้วถึง 3 รุ่นด้วยกัน

แน่นอนว่าในยุคดิจิทัลที่เอสเอ็มอีจะต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรธุรกิจอย่างสม่ำเสมอนั้น ทีเอ็มบี ก็อาจเปรียบได้เหมือนกับพี่เลี้ยงหรือเพื่อนที่คอยช่วยประคับประคองให้เอสเอ็มอีเดินหน้าไปให้ถึงฝั่งฝัน โดยมี Lean Supply Chain by TMB เป็นเครืองมือที่เอสเอ็มอีควรเรียนรู้เพื่อองค์กรธุรกิจของตัวท่านเอง

บทความแนะนำ