การกลับมาของ “เศรษฐกิจญี่ปุ่น” กับโอกาสการลงทุนในช่วงขาขึ้น

Sponsored Content
วันที่ 26 ก.ย. 2561 เวลา 17:49 น.
การกลับมาของ “เศรษฐกิจญี่ปุ่น” กับโอกาสการลงทุนในช่วงขาขึ้น
 

ในขณะที่สหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีข้อพิพาททางการค้า (Trade Disputes) ระหว่างกัน ความผันผวนจึงเกิดขึ้นกับการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ส่วนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆ ของโลกอย่างญี่ปุ่นกลับถูกจับตาเป็นพิเศษหลังจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในไตรมาสที่ 2/2561 ญี่ปุ่นมี GDP ที่เติบโตขึ้นถึง 3.0% จากปีก่อน แม้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นอาจจะไม่หวือหวาเหมือนตลาดหุ้นบ้านเรา แต่นักวิเคราะห์การลงทุนหลายสำนักก็ยังแนะนำให้ลงทุนกับตลาดหุ้นญี่ปุ่นแบบพอร์ตลงทุนในระยะยาว

เหตุผลสำคัญที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นที่น่าลงทุนเป็นเพราะเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง กอปรกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การนำของ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ยังคงเป็นแรงสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ได้แก่ การผลักดันเงินเฟ้อให้เพิ่มสูงขึ้นสู่เป้าหมาย 2% ผ่านการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย การเข้าซื้อพันธบัตรเพื่อรักษาระดับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีใกล้เคียงระดับ 0% การเข้าซื้อกองทุนหุ้น ETF ในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการปรับโครงสร้าง และผ่อนคลายกฏระเบียบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว การให้สตรีเข้าสู่ตลาดแรงงาน และยืดหยุ่นให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศได้ ตลอดถึงการเพิ่มขีดความสามารถของภาคเอกชนผ่านการลดต้นทุนในด้านต่างๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น โดยเฉพาะหุ้นขนาดกลางและเล็กที่ได้รับอานิสงส์จากปัจจัยสนับสนุนดังกล่าว ทำให้ตลอดระยะเวลา 10 ปี หุ้นขนาดเล็กและกลางสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีเมื่อเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่ เนื่องจากบริษัทขนาดกลางและเล็กส่วนใหญ่ไม่ได้พึงพิงรายได้จากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว จึงได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนในประเทศ รวมถึงไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินเยน และข้อพิพาททางการค้าที่มีอยู่มากนัก

สำหรับนักลงทุนไทย การลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นผ่านกองทุนเปิดยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ โดยกองทุนหุ้นที่ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอน มิด แคป ฟันด์ (UOBSJSM) ที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกันทั้งหมดมากกว่า 7 พันล้านบาท (ณ สิงหาคม 2561) บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนย่อย คือ Sumitomo Mitsui Asset Management (SMAM) ที่มีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก-กลางมาตั้งแต่ปี 1998 โดยทีมผู้จัดการกองทุนชาวญี่ปุ่นจะเป็นผู้สัมภาษณ์ผู้บริหารและเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทต่างๆ ด้วยตนเองรวมกว่า 800 ครั้งต่อปี (ที่มา: SMAM) เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานบริษัทที่เข้าลงทุนอย่างลึกซึ้ง คัดเลือกหุ้นที่ราคายังไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง โดยลงทุนด้วยการพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนพอร์ตการลงทุน ปัจจุบันกองทุนเปิด UOBSJSM ได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5 ดาว ในกลุ่มกองทุนหุ้นที่ลงทุนในประเทศญี่ปุ่น (ณ สิงหาคม 2561) สะท้อนถึงความสามารถในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้ดีอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02786 2222

คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ การจัดอันดับข้างต้นไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน