แจ้งข้อมูล ...รับเงินสินบน

  • วันที่ 14 พ.ค. 2558 เวลา 10:49 น.

แจ้งข้อมูล ...รับเงินสินบน

โดย...เสาวนีย์ สุวรรณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน สำนักงานก.ล.ต.

ที่ผ่านมาการลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและการสร้างราคาหลักทรัพย์ (ที่มักเรียกกันว่า ปั่นหุ้น) กว่าจะลงโทษได้ ทางการต้องมีข้อมูล ข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานมากมาย พิสูจน์กันจนสิ้นสงสัยทำให้การลงโทษคนทำผิดต้องใช้เวลานาน การจะหยุดผู้กระทำผิดต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือของคนในสังคม ใครรู้ข้อมูลการกระทำความผิดหรือข้อมูล

ที่จะนำไปสู่การจับผู้กระทำผิดได้ ขอให้แจ้งมาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ซึ่งนอกจากจะหยุดยั้งความผิดดังกล่าวที่เป็นการเอาเปรียบคนอื่นได้แล้ว ยังช่วยกันสร้างตลาดทุนไทยให้มีเสถียรภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และผู้แจ้งข้อมูลมีสิทธิได้รับเงินสินบน ที่แบ่งจากค่าปรับที่ผู้กระทำผิดถูกลงโทษด้วย

ชวนคุณมาเป่านกหวีด หรือ Whistleblowers and awardsเป็นเครื่องมือหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดที่หน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศใช้มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ของเขาอาจครอบคลุมลักษณะการกระทำผิดหลายอย่างมากกว่า สำหรับของไทยขณะนี้มีเฉพาะความผิดฐานใช้ข้อมูลภายในและฐานสร้างราคาหลักทรัพย์เท่านั้นที่ผู้แจ้งข้อมูลจะมีสิทธิรับเงินสินบน

มีสิทธิรับเงินสินบนสำหรับผู้แจ้งข้อมูล ซึ่งคือผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็น คนใน ที่อยู่ในกระบวนการจึงรู้เห็น หรือ คนนอก ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องแต่ได้พบเห็นเหตุการณ์โดยบังเอิญ แล้วแจ้งข้อมูลและหลักฐานการกระทำผิดใน สองฐานข้างต้น  ต่อ ก.ล.ต. หรือ DSI ที่ทำให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ จะมีสิทธิได้รับเงินสินบนตอบแทนไม่เกิน 30% ของจำนวนเงินค่าปรับที่ผู้กระทำผิดได้ชำระตามคำสั่งศาล (โดยจะต้องแบ่งเป็นเงินรางวัลให้แก่ผู้จับตามคำสั่งศาลด้วย) หรือตามคำสั่งของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายหลักทรัพย์

กลัวไม่ปลอดภัยหรือถูกกลั่นแกล้งคุณสามารถแจ้งความประสงค์ว่า ไม่ต้องการเปิดเผยตัวกับ ก.ล.ต. หรือ DSI ตั้งแต่ตอนแจ้งข้อมูล ซึ่ง ก.ล.ต. และ DSI จะต้องดำเนินการตามความประสงค์นั้นจนจบกระบวนการ แม้กระทั่งตอนรับเงินสินบนหน่วยงานที่รับแจ้งจะรับแทนไปก่อนแล้วจึงส่งต่อให้ผู้แจ้งข้อมูล  นอกจากนี้ กรณีเป็นพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหลักทรัพย์

ซึ่งกำหนดห้ามนายจ้างโยกย้าย เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน ข่มขู่ หรือพักงาน หากพนักงานให้ข้อมูลหรือยื่นหลักฐานการกระทำผิดต่อ ก.ล.ต.

มาดูกันชัดๆ ว่า ใครบ้างมีสิทธิได้เงินสินบน เริ่มที่ “ผู้ไม่มีสิทธิ” ก่อน ซึ่งได้แก่ กรรมการ เลขาธิการ ผู้จัดการ และพนักงาน ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส่วนผู้มีสิทธิได้เงินสินบน ได้แก่ บุคคลที่แจ้งข้อมูลที่ทำให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ โดยข้อมูลนั้นต้องไม่ได้มาจาก “ผู้ไม่มีสิทธิ” และผู้แจ้งข้อมูลต้องแจ้งความประสงค์ด้วยว่าต้องการรับเงินสินบน เพื่อที่หน่วยงานที่รับแจ้งจะบันทึกเอาไว้ เพื่อให้มีคำสั่งจ่ายเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว

และหากมีผู้แจ้งข้อมูลหลายรายโดย (1) ให้ข้อมูลเดียวกันแต่มีรายละเอียดหรือมีประโยชน์ไม่เท่ากัน ผู้ที่ให้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์มากที่สุดจะเป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินสินบน (2) ให้ข้อมูลเหมือนกันแต่มาไม่พร้อมกัน

ให้คนที่มาคนแรกเป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินสินบน และ (3) หากแต่ละคนมีข้อมูลไม่เหมือนกันและต้องใช้ทุกข้อมูลประกอบกัน ให้ทุกคนมีสิทธิขอรับเงินสินบน   สำหรับการจ่ายเงินนั้น ถ้ามีผู้มีสิทธิหลายคน ให้จ่ายทุกคนเท่ากัน แต่หากผู้แจ้งข้อมูลได้รับเงินสินบนตามกฎหมายอื่นแล้วจะไม่มีสิทธิรับเงินสินบนตามกฎหมายนี้

เป็นคนดีด้วยการเป่านกหวีดกัน โดยติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน ก.ล.ต. โทร. 1207 กด 4 หรือ email : complain@sec.or.thหรือส่งจดหมายมาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือแจ้งที่ DSI โทร. 1220 หรือ www.dsi.or.thเพื่อให้ตลาดทุนไทยและสังคมไทยดีขึ้น อย่าให้เป็นดังคำกล่าวที่ว่า สังคมเลวร้ายเพราะคนดีนิ่งเฉยศึกษาขั้นตอนและวิธีการแจ้งข้อมูลเพื่อขอรับเงินสินบนเพิ่มเติมได้ที่www.sec.or.thค้นคำว่า ทค. 2/2558

“The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.” – Albert Einstein

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ