CG ในมุมมองของนักลงทุนสถาบัน (จบ)

วันที่ 25 มิ.ย. 2557 เวลา 10:18 น.
CG ในมุมมองของนักลงทุนสถาบัน (จบ)
โดย วรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.บัวหลวง จำกัด

นอกจากนักลงทุนต่างประเทศ กับในประเทศ (ปัจจุบันมีเฉพาะ กบข.) จะพิจารณา CG แล้ว ยังพบว่า ยังพิจารณาถึงหลัก “PRI” (Principles for Responsible Investment) ด้วย ซึ่งริเริ่มเมื่อปี 2006 โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) จากเดิมมี 68 บริษัทเข้าร่วม แต่ปัจจุบันมีกว่า 1,200 บริษัททั่วโลก โดยมีทรัพย์สินที่บริหารรวมกันกว่า 34 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนสถาบันได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันมากขึ้น

หลัก “PRI” มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมแนวทางการลงทุนที่ยั่งยืน ด้วยการเป็นนักลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล (Environmental Social Governance : ESG) มาพิจารณาประกอบในกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย 6 หลักการปฏิบัติ ได้แก่

1)     ต้องเอาหลักการ ESG มาปรับใช้ในการทำวิจัย ทำการวิเคราะห์ เลือกหุ้น หรือตัดสินใจลงทุน2)     สนับสนุนให้นำหลัก ESG มาปฏิบัติในกิจการที่ลงทุนด้วย3)     ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยประเด็นเกี่ยวกับ ESG สำหรับบริษัทที่จะลงทุน4)     สนับสนุน ESG ให้คนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และนักลงทุนสถาบันอื่นๆ5)     ต้องให้ความร่วมมือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการนำหลักการมาปฏิบัติ6)     ต้องรายงานกิจกรรมและความคืบหน้าในการปฏิบัติตามหลักการให้รับรู้ในวงกว้าง

ประเทศไทย เชื่อว่าหลักการ PRI ยังไม่ได้ถูกใช้แพร่หลาย ส่วนกองทุนบัวหลวงเอง มีเกณฑ์หลายประการที่สอดคล้องกับ ESG อยู่ด้วย เช่น

Environment: ธุรกิจในประเทศไทยมีกฏบังคับว่าจะต้องผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment: EIA) และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ ดังนั้น เราจึงมั่นใจได้มากพอควรว่า ธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ฯที่เราลงทุนนั้นมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงพอ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯยังมีกำหนดให้รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในรายงาน 56-1 ทำให้เราได้รับทราบผลกระทบต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่เราลงทุน

Social: ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้าง (หรือไม่ทำลาย) คุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน ซึ่งเรื่องนี้เราทำเหมือนนักลงทุนสถาบันต่างประเทศคือ พิจารณาให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือให้การสนับสนุนอาวุธสงครามและยาเสพติดด้วย

Governance: เรานำ CG scoring มาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกหุ้นมาในกองทุนของเรา และเราหลีกเลี่ยงที่จะลงทุนในบริษัทที่เคยมีประวัติด้าน CG ที่ไม่ดี นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นเราได้สอบถามบริษัทที่ลงทุนเกี่ยวกับการเข้าร่วมเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่นด้วย และ บลจ.ในประเทศไทยยังเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และรายละเอียดของการใช้สิทธิออกเสียงไว้ในเวบไซต์ของแต่ละ บลจ.มาหลายปีแล้ว

การตัดสินใจว่า บริษัทจดทะเบียนไหนเหมาะที่จะลงทุนแล้วหรือไม่ เราก็จะพิจารณาจากองค์ประกอบเหล่านี้เพิ่มเติม

กองทุนบัวหลวง ให้ความสำคัญกับสิ่งที่บริษัททำและสัมผัสได้ เช่น บริษัทนั้นต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอ มีรายงานผลประกอบการและพบปะกับนักลงทุนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ มีพนักงาน IR ให้สามารถตอบคำถามได้ชัดเจน มีการให้สัมภาษณ์ในอดีตของผู้บริหารที่อยู่บนความสมเหตุสมผล และผู้บริหารสามารถทำได้อย่างที่พูดจริง เป็นต้น

เราเชื่อมั่นว่า บริษัทที่ดีมีความโปร่งใส มีผู้บริหารที่ชาญฉลาดและจริงใจกับผู้ลงทุนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ในที่สุดจะได้รับการยอมรับและนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและนี่คือบริษัทที่น่าลงทุนเพื่ออนาคตอย่างแท้จริง