posttoday

“สุริยะ”โชว์ผลดำเนินงานกองทุนเอสเอ็มอี อุ้มผู้ประกอบการ 1.3 หมื่นราย อัดเงินกู้ 1.9 หมื่นลบ.

03 พฤษภาคม 2565

“สุริยะ” ปลื้มคะแนนประเมินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังเร่งเสริมสภาพคล่อ 1.9 หมื่นล้าน ตั้งเป้าต่อยอดธุรกิจ BCG - S-Curve ในประเทศเพิ่ม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  รมว.อุตสาหกรรม  เปิดเผยถึง รายงานผลประเมินการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2564 ของสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จาก กรมบัญชีกลาง และ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ว่า ปีนี้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม มีผลคะแนนเท่ากับ 4.098 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นจากปีบัญชีก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดำเนินมาตรการด้านสินเชื่อได้ตามเป้าหมาย ควบคู่กับการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ที่สำคัญ คือ การปรับปรุงระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย และใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สำหรับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานครั้งนี้ เกิดจากการบริหารนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ที่ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน ตลอดจนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ร่วมกำหนดนโยบายและผลักดันการดำเนินงานจนทำให้ผลการประเมินกองทุนฯ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กองทุน ฯ ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs จำนวนกว่า 13,000 กิจการ รวมวงเงินกว่า 19,000 ล้านบาท และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ควบคู่ไปด้วยกว่า 5,000 กิจการ ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 80,000 ล้านบาท

ด้านนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (กอป.) กล่าวว่า กระทรวงฯ ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนและพัฒนา SMEs เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเร่งผลักดันให้เกิดธุรกิจในกลุ่ม BCG และอุตสาหกรรม S-Curve ภายในประเทศเพิ่มขึ้น

รวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานพันธมิตรจัดหาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้

ขณะเดียวกันได้มอบหมายนายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนฯ เร่งยกระดับการให้บริการด้วย e-Service ควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อประกอบในการตัดสินใจของผู้บริหารกองทุนฯ ซึ่งจะสามารถกำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ