ดีพร้อม เร่งยอดเอสเอ็มอีไทยไตรมาส 4 อัดงบปรับบรรจุภัณฑ์ใหม่รับยุคเดลิ เวอรี่ ชี้ 4 เทรนด์ออกแบบสำคัญในยุคนิว นอร์มอล  

วันที่ 16 ต.ค. 2564 เวลา 14:15 น.
ดีพร้อม เร่งยอดเอสเอ็มอีไทยไตรมาส 4 อัดงบปรับบรรจุภัณฑ์ใหม่รับยุคเดลิ เวอรี่ ชี้ 4 เทรนด์ออกแบบสำคัญในยุคนิว นอร์มอล  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เร่งฟื้นฟูธุรกิจรายย่อยฝ่าโควิด ผ่านนโยบาย “ผลิตให้ใช้ เพื่อขายจริง” พร้อมให้คำปรึกษาการออกแบบ พัฒนา แพคเกจจิงสินค้า

นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การระบาดของโรคโควิด – 19  ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้มูลค่าในการจำหน่ายสินค้าและมูลค่าในการผลิตของหลายๆ อุตสาหกรรมมีจำนวนลดลง ทางกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนำของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีนโยบายส่งเสริมและผลักดั นผู้ประกอบการครบวงจรตั้งแต่ การเสริมสร้างความรู้และทั กษะในการดําเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการใหม่การบ่มเพาะโดยผ่านศูนย์บ่มเพาะ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและผลิตภาพ

โดยการพัฒนาองค์ความรู้ และการให้คําปรึกษาแนะนำ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุ ภัณฑ์ ที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างสวนกระแส โดยได้อานิสงส์จากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ให้ความนิยมซื้อสินค้าบนช่องทางอีคอมเมิร์ซ การปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ของสินค้าหลายประเภท รวมถึงบริการเดลิเวอรี่ต่างๆ ที่ผู้ประกอบการหลายธุรกิจต้องพึ่งพาบริการดังกล่าวในการรับส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ จากการติดตามการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของดีพร้อมพบว่า ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์ ในภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 หรือ 1,528,636 ตันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดี ยวกันของปี 2563 ที่มีการผลิต 1,442,065 ตัน ส่วนไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์ปรับตั วเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.52 หรือ 1,541,466 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกั นของปี 2563 ซึ่งมีปริมาณ 1,346,056 ตัน (ที่มาศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุ ตสาหกรรม สศอ.)

นอกจากนี้ ยังพบว่าบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก และที่ผลิตจากกระดาษยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และกำลังทวีมีบทบาทสำคัญในการขั บเคลื่อนอุปสงค์การจำหน่ายสินค้ าตั้งแต่ต้นทางถึ งปลายทางในหลายสาขาอุตสาหกรรมอีกด้วย    

ด้าน นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการผลิตบรรจุภัณฑ์จะมี การเติบโตที่มากขึ้นแล้ว ในปีนี้ ดีพร้อม ยังได้พยายามผลักดันให้ผู้ ประกอบการเร่งยกระดับมูลค่าสินค้าผ่านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่ อให้สอดรับกับยุคอีคอมเมิร์ซ การค้าขายผ่านระบบเดลิเวอรี่ ผ่านโครงการ “ดีพร้อมแพค: บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์วิถีใหม่” (The Next Diprom Packaging: DipromPack) ภายใต้ นโยบาย “ผลิตให้ใช้ เพื่อขายจริง” โดยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือ ด้านการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบและพัฒนาตราสินค้า ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ ตามคอนเซ็ปต์ ดี...ปรับแบบเดิมให้ดียิ่งขึ้น พร้อม... ออกแบบใหม่เพื่อการเริ่มต้น แพคเกจ... คุ้มค่า ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยมี 2 แนวทางในการช่วยเหลือได้แก่ 1. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโอกาสการเติบโตในตลาดผู้บริโภคที่กำลังให้ความนิยมกับช่องทางการค้าขายใหม่ด้วยการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ลดขั้นตอนการผลิต และเตรียมความพร้อมในการจัดจำหน่าย – ขนส่งจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย และสามารถใช้ได้นาน 2. จัดทำบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปใช้จริงในรูปแบบและจำนวนที่เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจการ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีผู้ประกอบการที่ได้รั บผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิ ด-19 สมัครเข้าร่วมจำนวนกว่า 300 ราย โดยร้อยละ 60 เข้าโครงการเพื่อปรับปรุงผลิตภั ณฑ์/การขาย เพื่อสอดคล้องกับวิถี Next Normal หรือวิถีชีวิตใหม่ ร้อยละ 25 ต้องการที่จะสร้างภาพจดจำผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ร้อยละ 15 เป็นผู้ประกอบการใหม่ และกำลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบผลิตภัณฑ์สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินงาน โครงการได้ช่วยออกแบบและพัฒนาตราสินค้า ฉลาก บรรจุภัณฑ์

รวมไปถึงการสนับสนุนด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ โดยผลิตให้ในจำนวนที่เพียงพอต่อการนำไปใช้จำหน่ายในลอตแรก เพื่อใช้ทดสอบตลาด คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาและเยียวยาภาคธุ รกิจให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 300 ราย สามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้ ประกอบการได้มากกว่ารายละ 50,000 บาท และยังสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิ ตภัณฑ์และเพิ่มยอดขาย ได้มากกว่าร้อยละ 15 ทำให้เกิดการเติ บโตในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 77 ล้านบาท

อีกทั้งยังเป็นทุนในการตั้งต้ นธุรกิจใหม่ได้ โดย ดีพร้อม มีแผนที่จะส่งมอบบรรจุภัณฑ์ ในลอตแรกให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 100 ราย และจะทยอยส่งต่อบรรจุภัณฑ์ที่ แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้อี กจำนวนกว่า 200 ราย เพื่อนำไปสร้างมูลค่า ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ฟื้นฟูกิจการให้อยู่รอดได้ เอื้อต่อการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ต่อไป

นายณัฐพล กล่าวต่อว่า วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงยังมีอานิสงส์ต่อความนิยมและความต้องการของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ และมีผลต่อปัจจัยเลือกซื้อสินค้า ซึ่งประกอบด้วย

  • บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ECO-FRIENDLY เนื่องจากผู้บริโภคยั งคงมองหาการสร้างความเชื่อมั่ นในตัวผลิตภัณฑ์ เช่น กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การแสดงฉลากหรือตราสัญลักษณ์ที่ บ่งบอกถึงการรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่กระทั่งที่ย่ อยสลายได้เอง หรือไม่รบกวนธรรมชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าไลฟ์สไตล์เพื่ ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
  • บรรจุภัณฑ์ที่ใส่ใจต่อสุขอนามัย Hygienic packaging โดยจะถูกออกแบบให้ป้องกันการเปิ ด หรือช่วยให้ผู้บริโภคทราบว่ าบรรจุภัณฑ์นี้ถูกเปิดออกแล้ วหรือไม่ ผลิตจากวัตถุดิบที่ทนต่ อโรคระบาด หรือเชื้อโรค โดยเฉพาะกับสินค้าประเภทอาหารสด เนื่องจากในปัจจุบันคนให้ ความใส่ใจต่อการสัมผัสอย่างมาก
  • บรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงและทนต่ อระบบการขนส่ง  เนื่องด้วยวิถีชีวิตที่ต้องพึ่ งพาอีคอมเมิร์ซจึงทำให้ช่องทางในการรับสินค้ ามาจากออนไลน์และผู้ให้บริ การขนส่งมากขึ้น รวมถึงการรับส่งอาหารที่ต้องแข็ งแรงทนทาน ทนต่อสภาพอากาศ หรือไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายระหว่างการขนส่ง
  • บรรจุภัณฑ์ที่รับประทานได้ เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่ ออกแบบให้รับประทานได้หรือมี ความสามารถในการย่อยสลายทางชี วภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่ นเดียวกับอาหารบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มีหลายรู ปแบบและมีการปรับปรุงและพั ฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ตะเกียบที่รับประทานได้ เป็นต้น  

       สำหรับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาจาก Covid-19 หรือมีความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ เพื่อลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และต้องการร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC) กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Line OA พิมพ์ @thai-idc โทร. 061 423 4926 หรือ 062 314 7334