ผุดแพลตฟอร์มปั้นเอสเอ็มอี4.0

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 08:49 น.
ผุดแพลตฟอร์มปั้นเอสเอ็มอี4.0
"อุตตม" ผุดไอเดีย โอเพ่น อินโนเวชั่น แพลตฟอร์ม ตั้งเป้าเป็นพื้นที่สร้างนวัตกรรมแบบเปิดให้เอสเอ็มอี ระดับภูมิภาค

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมเครือข่าย ภาครัฐและเอกชน เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนเอสเอ็มอี 4.0 ที่ จ.นครราชสีมา ว่า แนวทางการพัฒนาเอสเอ็มอี 4.0 ต้องมีพื้นที่เปิดเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมนำไปสู่แนวคิด โอเพ่น อินโนเวชั่น แพลตฟอร์ม (Open Innovation Platform) ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับภูมิภาค

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการยกร่างรูปแบบที่จะดำเนินการให้ได้ข้อสรุปภายในเดือน ก.ย. 2561 โดยจะเชื่อมโยงกับโครงการไทยแลนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ซึ่งจะเปิดตัวโครงการในเดือน พ.ย. 2561 โดยโครงการไทยแลนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขับเคลื่อนการปรับใช้นวัตกรรมกับเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม และการปรับใช้ของผู้ประกอบการ มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

"โอเพ่น อินโนเวชั่น แพลตฟอร์ม จะเป็นกลไกยึดโยงภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาว สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ซี่งยึดโมเดลการพัฒนามาจาก ฮ่องกงและจีน โดยการจัดตั้ง โอเพ่น อินโนเวชั่น แพลตฟอร์ม ต้องมีหน่วยงานเข้ามารองรับ อยู่ในระหว่างการหารือว่าจะเป็นรูปแบบการร่วมทุนของรัฐบาลกับเอกชนหรือไม่ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างไรบ้าง" นายอุตตม กล่าว

นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ทางหน่วยงาน ท้องถิ่นได้เสนอโครงการพัฒนากลุ่ม จังหวัด นครชัยบุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัดอีสานตอนใต้ ได้แก่ จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ประกอบด้วย 1.การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมโคเนื้อ (อีสาน วากิว) มุ่งใช้ประโยชน์จากโคเนื้อทุกส่วน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม พัฒนาไปสู่ศูนย์แปรรูปเนื้อวากิว โดยใช้ศูนย์ ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (ITC) เป็นที่ตั้ง 2.โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรและออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เพื่อยกระดับงานออกแบบไทย ผ่านความร่วมมือกับสถาบันสิ่งทอ โดยจะใช้พื้นที่ของศูนย์ ITC

3.โครงการ Idea SME Factory 4.0 มุ่งยกระดับภาคส่วนการผลิตของเอสเอ็มอี ไทย ให้สามารถใช้ประโยชน์จากศูนย์ ITC เป็นพื้นที่ผลิตสินค้าต้นแบบที่มีนวัตกรรม และ 4.โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งมัน สำปะหลัง สู่ Tapioca 4.0 โดยมุ่งพัฒนาสู่การเกษตรอัจฉริยะ

บรรยายภาพ -  เอสเอ็มอีสัญจร : อุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานเอสเอ็มอี สัญจร ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา โดยร่วมประชุมเครือข่ายภาครัฐและเอกชนหารือแนวทางการขับเคลื่อนเอสเอ็มอี 4.0 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของไทย