OTOP นวัตวิถี ‘บ้านทุ่งขาม’ ดึงจุดเด่น เสริมรายได้ชุมชน

  • วันที่ 14 เม.ย. 2561 เวลา 09:14 น.

OTOP นวัตวิถี ‘บ้านทุ่งขาม’ ดึงจุดเด่น เสริมรายได้ชุมชน

“อรพรรณ อยู่นิยม” หรือ “ออ” นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา จ.ลำปาง เล่าอย่างภูมิใจว่า “บ้านทุ่งขาม” อยู่ในพื้นที่ของ ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง มีจุดเด่นอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา และมีป่าแม่เรียงเป็นป่าชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ในสมัยก่อนมีผาเขียวเป็นแหล่งปูนขาว มี “พระธาตุดอยฮาง” อยู่บนยอดสุดของดอย เป็นสถานที่เคารพบูชาของชาวชุมชนและละแวกใกล้เคียง และมี “ศาลเจ้าพ่อโดง” หรือ “ศาลน้าบ่าว” เป็นศูนย์รวมจิตใจ มีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมต่อกันมา อีกทั้งคนในชุมชนมีความรักสามัคคีปรองดองกัน อยู่กันแบบพี่แบบน้อง รวมถึงมีอัธยาศัยไมตรีในยามที่มีผู้มาเยี่ยมเยือนชุมชนอีกด้วย

“ออ” ยังเล่าอีกว่าชาวบ้านที่นี่ใช้ชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพหลักคือเกษตรกรรม ทำนาปลูกข้าว หลังฤดูเก็บเกี่ยวก็จะปลูกผัก ผักของบ้านทุ่งขามเป็นผักปลอดสารพิษ และได้รับมาตรฐาน GAP คนในชุมชนจะรวมตัวกันปลูกผักในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกันรวมเป็นแปลงใหญ่ ทุกครัวเรือนที่นี่ปลูกพืชผักสวนครัว ดังนั้นถ้าใครมาเยี่ยมชมก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และการต้อนรับอย่างเป็นกันเองจากคนในชุมชน

ในพื้นที่ใกล้เคียงกันกับบ้านทุ่งขาม ยังมีบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อน้ำร้อน เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา นอกจากนั้นแล้ว อ.เกาะคา ยังเป็นที่ตั้งของ “วัดพระธาตุลำปางหลวง” ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองและมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานของ จ.ลำปาง นักท่องเที่ยวจึงสามารถใช้เส้นทางซึ่งไม่ไกลกันเดินทางไปยังที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย 

“ดอยฮางสูงเด่น เย็นน้ำออกฮู น้ำพุร้อนลือเลื่อง เมืองส้มเขียวหวาน ตำนานปูนขาว” เป็นคำขวัญของ “บ้านทุ่งขาม” ที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากอีกครั้ง เพราะกำลังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ที่เน้นการนำการท่องเที่ยวมาส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของชุมชน โดยใช้เสน่ห์ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตมาประยุกต์สู่การสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน

การเข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นับเป็นการเปิดตัว “บ้านทุ่งขาม” ให้คนภายนอกได้รู้จักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตอันเรียบง่ายงดงามของคนที่นี่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชน สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกันนำความรู้มาพัฒนาหมู่บ้านและสานต่อให้ดียิ่งขึ้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเกิดจากความต้องการของคนในชุมชนและการบริหารจัดการของชุมชนเอง ดังนั้นหากใครผ่านไปแถว จ.ลำปาง ขอเชิญแวะไปทักทายชาวชุมชน “บ้านทุ่งขาม” และอุดหนุนสินค้าชุมชนกันได้

ข่าวอื่นๆ