เอสเอ็มอีบันเทิง

วันที่ 04 ธ.ค. 2560 เวลา 09:41 น.
เอสเอ็มอีบันเทิง
โดย...สุรชัย กำพลานนท์วัฒน์

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คนใหม่เครื่องร้อน เดินเครื่องส่งเสริมและสนับสนุนเอสเอ็มอีอย่างเต็มที่ ขานรับนโยบายรัฐบาล

ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME เป็นแรง ขับเคลื่อนที่สำคัญต่อภาวะเศรษฐกิจไทย สะท้อนจากเครื่องชี้ตัวเลข SME พบว่า จำนวน SME ในระบบเศรษฐกิจไทยทั้งสิ้น 3,004,679 ราย คิดเป็น 99.7% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการจ้างงาน SME ขยับอยู่ที่ 11,747,093 ราย หรือคิดเป็น 78.5% ของการจ้างงานทั้งประเทศ

นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุดไตรมาส 3/2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศของเอสเอ็มอี (GDP SME) ขยายตัว 5.3% นับเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 8 ไตรมาส สอดคล้องกับ GDP ของประเทศขยายตัวได้ถึง 4.3% ทำให้สัดส่วน GDP SME ขยับมาอยู่ที่ 42.6% ของ GDP ประเทศ หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.62 ล้านล้านบาท จึงประมาณการ GDP SME จะเติบโตได้ในปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 5.0%

ขณะที่ภาครัฐให้ความสำคัญและสนับสนุน SME ไทยอย่าง ต่อเนื่อง โดยในงบประมาณปี 2561 รัฐบาลได้จัดสรรวงเงินให้แก่ สสว.ทั้งสิ้น 1,220 ล้านบาท และอนุมัติให้ สสว.ดำเนินการแล้ว 24 โครงการ จาก 30 โครงการ ซึ่งโครงการที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณา โดยตั้งเป้าหมายจะส่งเสริม SME ไทยทั้งสิ้น 272,882 ราย สร้างผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด 101,462 ผลิตภัณฑ์ พัฒนากิจการ 2,000 แห่ง และสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 58 เครือข่าย จึงเชื่อว่าจะสามารถ ต่อยอดให้แก่ภาคเศรษฐกิจไทยได้เพิ่มขึ้น

ผู้อำนวยการ สสว.คนใหม่ จะขับเคลื่อน SME ไทย ภายใต้แนวคิด "พลิก SME ไทยสู่อนาคต (Reinventing SME Future)" ด้วยนโยบายหลัก 3 เรื่อง โดยเรื่องแรกการปรับเปลี่ยนรูปแบบ (Transformation) เรื่องสองการปรับเปลี่ยนแนวคิด SME สู่สากล (Internationalization) และเรื่องสุดท้ายการพัฒนาเครือข่าย เพื่อบูรณา การความร่วมมือรัฐและเอกชนให้ช่วยเหลือ SME ได้ดีที่สุดและพัฒนาให้ SME ปรับตัวได้ภายใต้การแข่งขันในยุคดิจิทัล

ตอนนี้ ผู้อำนวยการ สสว.คนใหม่เริ่มเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ที่ได้ประกาศไว้ ทั้งการสนับสนุนผู้ประกอบการในธุรกิจใหม่ๆ เช่น เอสเอ็มอีกลุ่มบันเทิง และกลุ่มผู้เลี้ยงปลากัด เป็นต้น ถือเป็นธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจไม่น้อย เรียกว่าเป็นมิติใหม่ในการสนับสนุนผู้ประกอบการที่แตกต่างและสอดคล้องกับทิศทางใหม่ๆ ในโลกธุรกิจ