มหาดไทยปั้นโอท็อปเทรดเดอร์

วันที่ 26 ก.ค. 2559 เวลา 07:47 น.
มหาดไทยปั้นโอท็อปเทรดเดอร์
มหาดไทย สร้างโอท็อปเทรดเดอร์คุมตลาดสินค้าชุมชน ตั้งเป้าขยายตลาดเชื่อมประเทศอาเซียน

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ได้จัดทำโครงการสร้างนักธุรกิจโอท็อป สู่การตลาดการค้าอาเซียน โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ พัฒนาคณะกรรมการบริหารศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าโอท็อปต้นแบบ 6 แห่ง ให้มีความพร้อมในการบริหารด้านการตลาดรูปแบบ Trader จะเน้นให้มีความรู้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อควรรู้ในการดำเนินธุรกิจการค้ากับประเทศในประชาคมอาเซียน หรือเออีซี

นอกจากนี้ อีกกิจกรรม คือ การสร้างนักธุรกิจโอท็อปสู่การค้าการตลาดอาเซียน หรือโอท็อปเทรดเดอร์ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 คน ซึ่งโอท็อปเทรดเดอร์จะเป็นกลไกสำคัญที่จะเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงตลาด และการบริหารการขายได้ครบวงจร โดยต้องสามารถสร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์ในระดับจังหวัด ภาค หรือข้ามภาค รวมถึงเข้าใจกลไกตลาดในต่างประเทศ

นายอภิชาติ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายอย่างชัดเจนในการยกระดับโอท็อปทั้งระบบ ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทาง สู่ “โอท็อปประชารัฐ” โดยได้ออกมาตรการต่างๆ มาสนับสนุน เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นใน 3 กิจการ คือ กิจการโรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตร กิจการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือโอท็อป และกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ลงทุนใน 3 กิจการดังกล่าวภายในสิ้นปี 2559 จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3-5 ปี และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษี ให้ประชาชนที่ซื้อสินค้าโอท็อปสามารถนำค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นสินค้า โอท็อปที่ได้รับการรับรองและลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน

“จากมาตรการต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้การตลาดโอท็อปเติบโตไปเร็วมาก ประกอบกับตลาดใหม่ๆ ที่รัฐบาลส่งเสริมให้ดำเนินการแบบต่อเนื่อง เปิดขายทั้งปี เช่น โอท็อปขึ้นเครื่องบิน ร้านค้าประชารัฐสุขใจช็อป ตามสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ทั่วประเทศ ลำพังผู้ประกอบการโอท็อปคงไปดูแลตลาดทั้งหมดไม่ไหวจำเป็นต้องมีมืออาชีพด้านการตลาดมาบริการจัดการ จึงมีการจัดทำโครงการพัฒนานักธุรกิจโอท็อป หรือโอท็อปเทรดเดอร์ขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนี้” นายอภิชาติ กล่าว

ภาพประกอบข่าว

บทความแนะนำ