กสอ.ทุ่ม250ล้านผุดมาตรการช่วยSME

วันที่ 10 มิ.ย. 2557 เวลา 11:58 น.
กสอ.ทุ่ม250ล้านผุดมาตรการช่วยSME
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทุ่ม 250 ล้านจัดโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า จากเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ แม้ว่าจะเริ่มคลี่คลายขึ้นบ้างแล้ว แต่ก็พบว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายย่อยและผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Small Enterprise) ซึ่งมีจำนวนกว่า 2.7 ล้านราย (รายงานประจำปี สสว. 2556) ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับในปี 2558 ที่กำลังจะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้การแข่งขันทางการค้าน่าจะสูงขึ้นตามไปด้วย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในธุรกิจของตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดอาเซียน ซึ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายย่อยส่วนใหญ่มักมีข้อจำกัดในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงิน เพราะขาดความเชื่อมั่นในแผนธุรกิจและการประกอบการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมขาดสภาพคล่องทางการเงิน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้เร่งดำเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตรายย่อย ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับการจัดหาวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และการจ้างงาน ฯลฯ ทั้งนี้ มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – 30 ธันวาคม 2557 ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 250 ล้านบาท

เบื้องต้นกำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ประสงค์ขอรับบริการสินเชื่อในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียงร้อยละ 5 ต่อปี คงที่เป็นเวลา 1 ปี (0.416 ต่อเดือน) หลังจากนั้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6 ต่อปี (0.5 ต่อเดือน) ส่วนผู้ประกอบการที่ขอรับบริการสินเชื่อตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6 ต่อปี  อย่างไรก็ดี    จากมาตรการดังกล่าว กรมฯ คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถขับเคลื่อนกิจการต่อไปได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน  ไม่ต่ำกว่า 2,500 รายทั่วประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 4,000 คน

สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายย่อยที่ต้องการขอรับบริการสินเชื่อ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารเงินทุน ชั้น 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4409 - 10 โทรสาร 0 2354 3433 หรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1–11 ทั่วประเทศ หรือเข้าไปที่ http://credit.dip.go.th อีเมล credit@dip.go.th