เอแบคโพลล์เผยผู้บริโภคชายมีความสุขกว่าหญิง

วันที่ 24 มี.ค. 2554 เวลา 13:19 น.
โพลเอแบคเผยผู้ชายมีความสุขซื้อบ้าน รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้ามากว่าหญิง สะท้อนตลาดยังไม่ตอบโจทก์ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค

เอแบคโพลล์  เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ความสุขของผู้บริโภคหลังซื้อบ้าน รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า กรณีศึกษาตัวอย่างผู้บริโภคระดับครัวเรือน อายุ 15-60 ปี จำนวน 1,970 ตัวอย่าง จาก 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี  ชลบุรี  นครราชสีมา อุดรธานี  กาฬสินธุ์  เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  นครสวรรค์  ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต และสงขลา ระหว่างวันที่ 10 – 23 มีนาคม 2554

ผลสำรวจดังกล่าว กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นชายมีค่าเฉลี่ยความสุขต่อบ้านที่ซื้อมาสูงกว่า ผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิงเล็กน้อย เมื่อค่าคะแนนเต็ม 10 คะแนน คือ ผู้ชายมีความสุขต่อบ้านที่ซื้อมา 8.04 ส่วนผู้หญิงมีความสุขต่อบ้านที่ซื้อมา 7.95 และผู้บริโภคผู้ชายมีความสุขต่อ รถยนต์ที่ซื้อมา สูงกว่าผู้หญิง คือ 8.19 ต่อ 8.01 และยังมีความสุขต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซื้อมาเฉลี่ยสูงกว่าความสุขของผู้หญิงอีกด้วยคือ 7.23 ต่อ 7.16 ตามลำดับ

กลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปมีความสุขต่อบ้านที่ซื้อมาเพียง 6.81 เท่านั้น แต่ถ้าหากเป็นรถยนต์ พบว่า เป็นสินค้าที่สร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภคที่มีรายได้สูงที่สุดคือ 8.59  เช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สร้างความสุขให้กับผู้บริโภคที่มีรายได้ในกลุ่ม 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปสูงถึง 8.79 จากค่าดัชนีความสุขสูงสุดที่ 10

ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้อำนวยการโครงการเอแบค คอนซูเมอร์ อินเด็กซ์ (ABAC Consumer Index) บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ กล่าวว่า สินค้าประเภท บ้าน รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่ในตลาดเวลานี้อาจยังไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังและความสุขของผู้บริโภคได้อย่างลงตัวเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มที่มีฐานะรายได้สูงซึ่งมักจะมี ดีมานด์หรือความต้องการต่อบ้านที่ซื้อมามากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้ลดต่ำลงไป

อย่างไรก็ตาม สินค้าประเภทรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถตอบสนองทำให้ผู้มีรายได้สูงมีความสุขมากกว่ากลุ่มคนรายได้น้อยเพราะผู้มีรายได้สูงมักจะมีโอกาสเลือกซื้อรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า.