ธุรกิจประกันชีวิตปี53กำไรเพิ่มกว่า8.9พันล้าน

วันที่ 08 มี.ค. 2554 เวลา 18:27 น.
คปภ.รายงานผลการดำเนินงานธุรกิจประกันชีวิตปี 53 กำไรสุทธิรวม 2.19 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,952.6 ล้านบาท

ส่วนวิจัยและสถิติ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) รายงานผลการดำเนินงานธุรกิจประกันชีวิตประจำปี 2553 ว่า มีกำไรสุทธิ 2.19 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,952.6 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 69.11%

ทั้งนี้  กำไรส่วนใหญ่มาจากการลงทุนโดยเพิ่มขึ้นถึง 1.37 หมี่นล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2553 หรือ เพิ่มขึ้น 61.37% ส่วนกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 2,490 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.43%

ด้านการจ่ายเงินปันผลแยกเป็น การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศมีการจ่ายเงินปันผล 3,261.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 350.37% ขณะที่สาขาต่างประเทศ หรือ บริษัทเอไอเอ สาขาประเทศไทย มีการส่งกำไรออกไปสำนักงานใหญ่จำนวน 1.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,000 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 57.14% ส่วนการจ่ายเงินปันผลตามกรมธรรม์ให้กับลูกค้ามีจำนวน 4,101.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.14%

สำหรับ การจ่ายเงินให้กับผู้ถือกรมธรรม์ในปีที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 1.05 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.10% แยกเป็นเงินครบกำหนดกรมธรรม์ 4.70 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.56% ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต 1.26 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.69% ค่าเวนคืนกรมธรรม์หรือไถ่ถอนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนด 2.1 หมื่นล้านบาท ลดลง 0.84% จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาล หรือ เงินจ่ายด้านประกันสุขภาพ 1.4 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.61% จ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ 2,169 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.45% เงินได้ประจำ หรือ จ่ายตามกรมธรรม์ลบำนาญ 33.83 ล้านบาท และอื่นๆ 8,463.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.76%

 ส่วนวิจัยและสถิติ คปภ. รายงานว่า ด้านค่านายหน้าตัวแทนและบริษัทนายหน้าประกัน มีการจ่ายทั้งสิ้น 4.74 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,295.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.56% ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 6,812.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,012.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.45% ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2.19 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,281.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.19%