ดัชนีเอสเอ็มอีม.ค.ลดลงทุกภาคธุรกิจ

วันที่ 07 มี.ค. 2554 เวลา 12:30 น.
ดัชนีความเชื่อมั่นเอสเอ็มอีเดือนม.ค.ปรับตัวลดลงทุกภาคธุรกิจ ผลจากประชาชนจับจ่ายน้อยลง และราคาน้ำมันขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ประจำเดือนม.ค. 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธ.ค. 2553 พบว่า ค่าดัชนีรวมภาคการค้าและบริการ อยู่ที่ 51.7 จากระดับ 55.0 ลดลง 3.3 และเป็นการลดลงทุกภาคธุรกิจ โดยภาคค้าส่งค่าดัชนีอยู่ที่ 52.0 จาก 52.4 ภาคค้าปลีก 51.4 จากระดับ 55.5 และภาคบริการ 51.8 จาก 55.2 ขณะที่ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเอง ค่าดัชนี ลดลงอยู่ที่ 49.9 และ 51.4 จากระดับเดี่ยวกันที่ 51.0

เป็นผลมาจากประชาชนชะลอการใช้จ่ายหลังจากมีการเร่งการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางลดลง ส่งผลให้การจำหน่ายสินค้าในภูมิภาคชะลอตัวลง สอดคล้องกับตัวเลขการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในเดือนม.ค. 2554 ปรับตัวลดลงหลายกลุ่ม รวมถึงปัจจัยราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากแยกเป็นประเภทกิจการ พบว่า ภาคค้าส่ง กิจการค้าส่งสินค้าอุปโภค/บริโภค ค่าดัชนีลดลงมากที่สุดอยู่ที่ 52.7 จากระดับ 55.9 ลดลง 3.2 ภาคค้าปลีก กิจการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ค่าดัชนีลดลงมากที่สุดอยู่ที่ 52.2 จากระดับ 60.2 ลดลง 8.0 ส่วนภาคบริการ กิจการในกลุ่มบริการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ค่าดัชนีลดลงมากที่สุด โดยกิจการบริการท่องเที่ยว โรงแรม/เกสต์เฮ้าส์/บังกะโล และร้านอาหาร/ภัตตาคาร ค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 50.2 50.6 และ 54.2 จากระดับ 57.5 56.8 และ 56.1 ลดลง 7.4 6.2 และ 1.8 ตามลำดับ

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า รวมภาคการค้าและบริการ ค่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 55.7 จากระดับ 52.9 เพิ่มขึ้น 2.8 โดยภาคค้าปลีกและภาคบริการ ค่าดัชนีเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 56.0 และ 55.5 จากระดับเดียวกันที่ 52.5 เพิ่มขึ้น 3.5 และ 3.0 โดยเฉพาะบริการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เป็นกลุ่มที่ค่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับสูง เนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูการท่องเที่ยว และสถานการณ์ด้านท่องเที่ยวยังคงคึกคักต่อเนื่อง ส่วนภาคค้าส่ง ค่าดัชนีลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 55.5 จากระดับ 55.7 ลดลง 0.2

“เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมในเดือนม.ค.แม้จะมีค่าดัชนีปรับตัวลดลง แต่ยังอยู่ในระดับเกินกว่า 50 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการยังมีความเชื่อมั่นในระดับที่ดี โดยมีปัจจัยบวกมาจาก เศรษฐกิจโดยภาพรวมขยายตัวดีขึ้นในทุกด้าน การส่งออกในเดือนนี้ยังขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องโดยมีมูลค่า 1.6,747.45 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 22.2% ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอยู่ที่ 30.72 บาท/เหรียยสหรัฐ ส่งผลดีต่อการส่งออก ราคาพืชผลการเกษตรยังอยู่ในระดับที่ดี นอกจากนี้มาตรการประชาวิวัฒน์ 9 ข้อ ของรัฐบาลยังส่งผลดีในเชิงจิตวิทยา” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

สำหรับผลการสำรวจดัชนีรายภูมิภาค พบว่าส่วนใหญ่มีค่าดัชนีลดลง โดยภูมิภาคที่มีค่าดัชนีลดลงมากที่สุด ได้แก่ ภาคเหนือ ค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 49.9 จากระดับ 58.2 ลดลง 8.3 รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 51.3 จากระดับ 58.6 ลดลง 7.3 และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 52.4 จากระดับ 59.0 ลดลง 6.6