หมอประเวศสอบเอแบคเปลี่ยนหลักสูตร

วันที่ 23 ก.พ. 2554 เวลา 20:39 น.
หมอประเวศดันปัญหานักศึกษาคณะดนตรีเอแบคร้องสอบข้อเท็จจริงมหาลัยเปลี่ยนหลักสูตรสู่การปฎิรูปการศึกษา   ตัวแทนนักศึกษาคณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เข้ายื่นหนังสือกับ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ในฐานะประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ เพื่อขอความช่วยเหลือ กรณีคณะดนตรี ม.อัสสัมชัญ เปลี่ยนหลักสูตรการสอนโดยไม่สนใจผลประโยชน์ที่นักศึกษาควรจะได้รับจากสถาบัน 

ศ.นพ.ประเวศ กล่าวว่า สัญญาว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริง และผลักดันประเด็นนี้เป็นกรณีตัวอย่างเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา ให้เดินหน้าต่อและอย่าท้อถอย เปิดประเด็นสู่เวทีสาธารณะเพื่อให้สังคมรับรู้ พร้อมแนะนำกลุ่มนักศึกษาให้ไปเยี่ยมเยียนและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีอีกท่านหนึ่ง
        
ท้งนี้นับแต่ปีพ.ศ. 2551 ม.อัสสัมชัญ ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรคณะดนตรี โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมไปถึงการโฆษณาเกินจริงในปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับนักศึกษา ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มมากขึ้น เสียโอกาสในการทำงาน รวมไปถึงเป้าหมายการศึกษาที่จะต้องถูกปรับเปลี่ยนตามสาขาวิชาที่ตนไม่ได้ เลือกเรียนแต่แรก