เปิดขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาพันธุ์สัตว์น้ำตามบัญชีไซเตส

  • วันที่ 31 ม.ค. 2554 เวลา 20:28 น.

กรมประมง เปิดขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามบัญชีไซเตสเพื่อการส่งออก

นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ในหลายปีที่ผ่านมามีการนำสัตว์น้ำตามบัญชีไซเตส เข้าประเทศเช่นปลาช่อนอเมซอน ปลาสตอร์เจี้ยนที่ไข่ปลาคารเวียร์และเต่าบางชนิดมาเพาะพันธุ์ในประเทศและประสบความสำเร็จและบางฟาร์มต้องการส่งออก แต่ไม่มีการแสดงแหล่งต้นกำเนิดทำให้ส่งออกไม่ได้  กรมประมง จึง เตรียมเปิดให้ฟาร์มที่มีการนำเข้าสัตว์ตามบัญชีไซเตส มาเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย มาขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ให้ถูกต้องตามกรอบไซเตส เพื่อสามารถส่งออกได้เนื่องจากไซเตสกำหนดว่าการส่งออกต้องได้รับการอนุญาตจากประเทศต้นทาง

อธิบดีกรมประมงกล่าวว่า กฎหมายของไทยไม่ได้กำหนดให้สัตว์น้ำตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตสที่ได้จากการนำเข้าจะต้องแจ้งการครอบครองหรือขออนุญาตเพาะพันธุ์ จึงขาดหลักฐานการได้มาหรือหลักฐานที่จะพิสูจน์ที่มาของสัตว์น้ำ เพื่อประกอบการขออนุญาตส่งออก เนื่องจากสัตว์น้ำเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนมือมาแล้วหลายครั้งหรือบางครั้งอาจเป็นลูกที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์  ซึ่งการเปิดขึ้นทะเบียนครั้งนี้จะทำให้ผู้เพาะเลี้ยงสามารถส่งออกได้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ