posttoday

บีโอไอเพิ่มประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

29 สิงหาคม 2565

ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต ครอบคลุมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing Technology) โดยจะต้อง

  • ผลิตชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ง่ายและหลากหลายขึ้น
  • ลดขั้นตอนการผลิต
  • ลดจำนวนเครื่องจักรและอุปกรณ์
  • ลดเศษของเสียจากการผลิต

ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

บีโอไอเพิ่มประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ