ETDA ตั้งศูนย์คาดการณ์อนาคตธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 30 มิ.ย. 2565 เวลา 12:54 น.
ETDA ตั้งศูนย์คาดการณ์อนาคตธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ETDA จับมือ NIA ตั้งศูนย์คาดการณ์อนาคตธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลการคาดการณ์อนาคตด้านดิจิทัลของไทย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDAได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในการตั้งศูนย์คาดการณ์อนาคตธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Foresight Center by ETDA) เพื่อศึกษาวิจัยภาพอนาคตที่แกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลการคาดการณ์อนาคตด้านดิจิทัลของไทย+

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ETDA กล่าวว่า คาดการณ์อนาคตเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญซึ่งจะใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกได้ดีขึ้น ศูนย์คาดการณ์อนาคตพร้อมเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้สนใจ และสามารถนำไปใช้หรือต่อยอดในการดำเนินงานได้

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนายการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กล่าวว่า ETDA และ NIA ได้ร่วมมือกันด้านการคาดการณ์อนาคตเมื่อ 2 ปีที่ผ่าน และในการเซ็นสัญญาครั้งนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือในการทำนวัตกรรมทางด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวการทำงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงานได้ศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคตของ 4 ประเด็นหลักได้แก่ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ ตัวตนทางดิจิทัล และอินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนเตรียมรับมือกับความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น