บีโอไอพาคณะโครงการ Global Mini MBA เยี่ยมชม One Start One Stop Investment Center

Sponsored Content
วันที่ 03 พ.ค. 2565 เวลา 09:53 น.
บีโอไอพาคณะโครงการ Global Mini MBA เยี่ยมชม One Start One Stop Investment Center
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน และนายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับโครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA: Entrepreneurial Manager Series “Passion for Success and Resilience” รุ่นที่ 96 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อเรื่อง นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ และการส่งเสริมนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร. พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ และมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจำนวน 40 คน

นอกจากนี้ ยังได้นำคณะฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) เพื่อตอกย้ำศักยภาพของบีโอไอในด้านการส่งเสริมการลงทุนแบบครบวงจร อาทิ งานบริการให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน งานบริการของหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินงานของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน เพื่อให้บริการนักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มศักยภาพ