posttoday

พัฒนาเทคโนโลยีดูแลโลก พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ

05 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ มุ่งส่งเสริมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของประเทศไทยในการลดสภาวะโลกร้อน ให้สอดคล้องกับการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) ซึ่งเป็นทิศทางการลงทุนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อช่วยกันดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ด้วยมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4 มาตรการ

มาตรการบีโอไอลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1. มาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนหรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  • ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรไปสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้พลังงานลดลง
  • ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ให้มีการนำพลังงานทดแทนมาใช้
  • ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณของเสีย น้ำเสีย และอากาศ

สิทธิประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี วงเงิน 50% ของเงินลงทุน

2. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อลดผลกระทบจากภาคการเกษตรในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง

  • ลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากการปลูกข้าวฃ
  • พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการเกษตรเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สิทธิประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี 120% ในวงเงินสนับสนุน

3. การส่งเสริมกิจการยานพาหนะไฟฟ้า และกิจการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า

สิทธิประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 - 11 ปี แตกต่างกันตามประเภทกิจการ

4. การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี CCUS (carbon capture utilization and storage) ซึ่งเป็นกระบวนการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้กลับเข้าสู่บรรยากาศได้

กรณีใช้เทคโนโลยี CCUS ในกิจการดังนี้

  • กิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
  • กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

สิทธิประโยชน์

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

พัฒนาเทคโนโลยีดูแลโลก พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ