AIS มองเทรนด์เทคโนโลยีปี 2022 ชี้ “ดิจิทัล” คือเครื่องยนต์อัจฉริยะ ขับเคลื่อนโลกอนาคตทุกมิติ

วันที่ 28 ม.ค. 2565 เวลา 20:33 น.
AIS มองเทรนด์เทคโนโลยีปี 2022 ชี้ “ดิจิทัล” คือเครื่องยนต์อัจฉริยะ ขับเคลื่อนโลกอนาคตทุกมิติ
AIS NEXT  ชี้ 6 ปรากฎการณ์สำคัญปี 2022 ส่งผลต่อภาคธุรกิจเพื่อแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เร่งสร้างประสบการณ์รับผู้บริโภคยุคโลกเสมือนแบบ Metaverse  

นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนนวัตกรรม AIS “ในปี 2021 ที่ผ่านมายังคงเผชิญอยู่กับวิกฤตของโรคระบาด COVID-19 ตลอดทั้งปี ทำให้ได้บทเรียนจากสถานการณ์นี้ ในหลายๆ เรื่อง ทั้งวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทั้งข้อจำกัดในการทำงาน โดยได้เห็นในสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีก 5-10 ปี และความท้าทายอีกมากมาย 

แน่นอนว่าในปี 2022 ยังมีหลายปัจจัยที่สร้างผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในฐานะผู้นำด้านผู้ให้ บริการโครงข่าย และผู้ให้บริการด้านดิจิทัลชั้ นนำของไทย ทำให้เห็นโอกาสภายใต้การเติบโตบนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่หลายมิติ โ

"โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้จะเกิดความเข้มข้นในการผลักดันดิจิทัลเทคโนโลยีสู่การทำงานที่ชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น จากเครื่องยนต์ด้านดิจิทัลอัจฉริยะที่จะถูกใช้ในการขับเคลื่อนการเติบโตตั้งแต่ภาพใหญ่ระดับนโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม จนถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” นายอราคิน กล่าว

AIS จึงชี้ให้เห็นถึง 6 ประเด็นสำคัญด้านเทคโนโลยีดิจิ ทัลที่จะเกิดขึ้นในปี 2022 ที่ทุกองค์กรต้องจับตามองดังนี้

ความสมบูรณ์พรั่งพร้อมของเทคโนโลยี - Abundance of Technology and Platform Companies

หลายปีที่ผ่านมาองค์กรต่างๆ เรียนรู้การนำ Digitalization เข้าไปปรับใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ที่ดีไร้รอยต่อ ตั้งแต่กิจกรรมส่งเสริมการตลาด การขาย บริการหลังการขายทั้ง Online และ Offline 

ประกอบกับพัฒนาการของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและโครงข่ายเน็ตเวิร์คที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้การเชื่อมต่อฐานข้อมูลสู่ Inside – Out Strategies จนสามารถสร้างกลยุทธ์ที่สามารถปรับเปลี่ ยนแผนงานตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและแม่นยำ ทำให้เห็นความพร้อมขององค์กรในการก้าวสู่ความเป็น Platform Company หรือ Cognitive organization ได้อย่างชัดเจนขึ้น

ใส่ความอัจฉริยะของเทคโนโลยี ไปที่หัวใจขององค์กร - Intelligence at The Core

แม้องค์กรจะมีการทำ Digital Transformation มานับ 10 ปี แต่อาจจะเป็นการทำในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หรือ Front Line เท่านั้น โดยยังไม่ได้นำมาประยุกต์กับระบบงานส่วนอื่นๆ หรือ ข้อมูลในกระบวนการทำงานหลั กในแต่ละอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ Data Flow ใน Core Business ที่อาจจะยังไม่ Digitize 

ดังนั้นในปีนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างมาก ในการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการสั่งสมข้อมูลในช่วงของการทำ Digital Transformation ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ความหลากหลายด้านการใช้งานระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือน - Hyper Responsive User Interaction

การเปิดตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านตัวเองของบริษัทโซเชียลมีเดียชั้ นนำของโลกเข้าสู่สังคมในโลกเสมือน หรือ Metaverse เป็นเครื่องยืนยันว่าโลกอนาคตจะถูกเชื่อมด้วยโลกเสมือนอย่างแน่นอน 

พฤติกรรมของผู้บริโภคจะผสมผสานการรับรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งจะเห็นการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นเพื่อรองรับความหลากหลายในไลฟ์สไตล์ การปรับเปลี่ยนคอนเทนต์เพื่อให้ สอดรับกับโลกที่จะไม่ได้มีแค่ โลกจริงอีกต่อไป 

เพราะฉะนั้นไม่เพียงแค่ต้องเข้าใจกระแส แต่เราต้องก้าวขาเข้าไปอยู่ในกระแสเพื่อมองหาโซลูชันในการสร้าง Engagement กับผู้บริโภคทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนควบคู่กันไป

การทำงานบนผืนข้อมูลเดียวกัน - Open Data Fabric

เมื่อโลกของข้อมูลกลายเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรเริ่มเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการเพื่อนำมาใช้ในการตอบสนองความต้ องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ในขณะที่ด้วยกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังมีผลบังคับใช้ในปีนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่จะได้เห็นเครื่องมือในการสร้างการยินยอมการใช้ข้อมูลของผู้บริโภคอย่างเต็มใจ ไปพร้อมๆกับสร้างความอุ่นใจด้านการใช้ข้อมูลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและจะไม่สร้างความเสียหายให้กับลูกค้า

อีกทั้งยังมีเรื่องของการที่ไม่จดจำตัวตน (deidentification) แต่ยังคงไว้ซึ่งความสามารถสร้างความเชื่อมโยงของเจ้าของข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตน ที่ทำได้ผ่านแพลตฟอร์ มกลางในการช่วยยืนยันตัวตนและสร้างตัวตนเสมือน (avatar) ที่ใช้ในการปิดบังตัวตน (anonymity) ไปพร้อมๆกัน ซึ่งจะเป็นเรื่องของการทำ Data ในโลกของ Metaverse นั่นเอง

การรวมทักษะจากทีมที่หลากหลาย - Talented and Composable Moonlighter

วันนี้ความหลากหลายของทีมที่มี ทักษะการทำงานที่ตอบโจทย์ทั้ งจากภายในและภายนอก จะกลายมาเป็นทีมที่สร้างผลงานและการเติบโตให้กับองค์กรได้ แน่นอนว่าต้องเกิดจากการมีโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่นพร้ อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์  

อีกทั้งการมีเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่พร้อมในการจัดวางโครงสร้างของทีมเพื่อประกอบเอาคนที่มีความสามารถจากที่ต่างๆมาเป็นทีมเดียวกันที่มีประสิทธิภาพต่อไปได้

เทคโนโลยีขับเคลื่อนสังคมสู่ ความยั่งยืน - Democratization of Doing Good

ปัญหาด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ถูกพูดถึงและหยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องสำคัญของคนทั่วโลก ถึงเวลาที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทกับเรื่องนี้อย่างเต็มที่ แบบทั้งกระบวนการ เราจะไม่ได้เห็นแค่เพียงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมาช่วยทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเท่านั้น 

แต่เราจะเห็นการสร้างบริการดิจิ ทัลมาเพื่อตอบสนองคนรุ่นใหม่ที่กำลังลุกขึ้นมาปกป้องโลก ด้วยสินค้าและบริการที่มีการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบด้ วยเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานที่ลดลง ใช้พลังงานทางเลือก หรือเทคโนโลยีที่สะอาดขึ้น และนำมาคำนวณเป็น Carbon Credit ที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้ าและบริการ เพื่อนำไปเป็นคะแนน หรือระบบสะสมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาช่วยโลกได้มากแค่ไหน

“จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เทคโนโลยีดิจิทัลมีส่วนสำคัญอย่างมากในยุคที่เราอยู่ท่ามกลางความท้าทายของการเคลื่อนตัวเข้าสู่โลกใหม่ การยกระดับสู่ความเป็นอัจฉริยะของโครงสร้างหลักพื้นฐานขององค์กรแบบไร้รอยต่อกำลั กลายเป็นเรื่องมาตรฐาน ดังนั้นหากองค์กรในยุคนี้ไม่ ลงมือสร้างใน 6 ประเด็น  อาจส่งผลกับการเดินหน้าต่อขององค์กรได้เช่นกัน”