ครม.คุมเข้มเครื่องเล่นสนามเด็ก ลดบาดเจ็บ-เสียชีวิต

วันที่ 07 ธ.ค. 2564 เวลา 19:30 น.
ครม.คุมเข้มเครื่องเล่นสนามเด็ก ลดบาดเจ็บ-เสียชีวิต
ครม.ไฟเขียวกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานเครื่องเล่น ชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก ป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กในสนามเด็กเล่น

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ร่างกฎกระทรวง รวม 4 ฉบับ ให้เครื่องเล่นสนามสาธารณะ ชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กในสนามเด็กเล่น ประกอบไปด้วย1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ชิงช้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ... 2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ กระดานลื่น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ...

3.ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ม้าหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.... และ 4) ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ อุปกรณ์โยก ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ...

ทั้งนี้ร่างกฎกระทรวง ทั้ง 4 ฉบับเสนอ เป็นการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เพื่อให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะดังกล่าวอย่างชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กในสนามเด็กเล่น พร้อมทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการบริหารราชการแผ่นดินการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอีกด้วย