สมาคมเพื่อนชุมชนยกระดับระยองเมืองอุตฯเชิงนิเวศ

วันที่ 03 ธ.ค. 2564 เวลา 20:30 น.
สมาคมเพื่อนชุมชนยกระดับระยองเมืองอุตฯเชิงนิเวศ
สมาคมเพื่อนชุมชน ผนึกผู้ประกอบการ ประกาศความร่วมมือปีที่ 11 หนุนชุมชนระยองเมืองน่าอยู่คู่ชุมชน

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ  นายกสมาคมเพื่อนชุมชนคนใหม่ เปิดเผยถึง ทิศทางการดำเนินงานของสมาคมเพื่อนชุมชนในระยะต่อไป ยังคงร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนระยองให้ก้าวสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 5 (Happiness ) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด  โดยปี 2564 ได้มีการประเมินผลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในเขตมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ซึ่งยังสามารถรักษาระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 4 ได้ตามเป้าหมาย  

นอกจากนี้ ยังยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050  และบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี 2065  ซึ่งสมาคมเพื่อนชุมชนจะร่วมเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนเพื่อไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ จ.ระยอง หลังการแพร่ระบาดโควิด 19  โดยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พร้อมกับวางแผนการดำเนินงานต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (Next Normal) และต่อยอดโครงการเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้สมาคมเพื่อนชุมชน จะยังเดินหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนในการนำจังหวัดระยองก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับสูงสุด และเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หนุนนโยบายรัฐลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์  มุ่งยกระดับแก้ไขปัญหาสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังพร้อมยกระดับความช่วยเหลือทั้งในช่วงสถานการณ์โควิด 19 และในระยะฟื้นฟู

ด้านนายวริทธิ์ นามวงษ์ อดีตนายกสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด 19  สมาคมเพื่อนชุมชน จึงยกระดับแผนงานด้านสาธารณสุขให้เข้มข้นมากขึ้น เพื่อบรรเทาปัญหาและความเดือนร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด 19   โดยได้มีส่วนสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ในการดูแลประชาชน จ.ระยอง โดยสมาคมเพื่อนชุมชนและบริษัทสมาชิก ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 62 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตั้งแต่ ปี 2554  จนถึงปัจจุบัน ยังได้ส่งเสริมให้จังหวัดระยองมีบุคคลกรทางการแพทย์ที่เพียงพอต่อจำนวนประชาชน  โดยได้มอบทุนพยาบาลเพื่อนชุมชนไปแล้วกว่า 440 ทุน รวม 7 รุ่น ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้เข้าปฎิบัติงานในโรงพยาบาลรวม 9  แห่ง ในจ.ระยอง  

ทางสมาคมเพื่อนชุมชน ยังเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานในมิติด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับใช้กับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ เช่น มิติเศรษฐกิจ เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ร่วมกับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบัน ได้พัฒนาไปแล้ว 43 กลุ่ม สามารถสร้างรายได้จากการขายสินค้าชุมชน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ กว่า 60 ล้านบาท  มิติสังคม ส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน โดยจัดทำโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์

สำหรับ 5 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 27,000 คน สามารถทำคะแนนสอบ O-NET  ได้ขึ้นชั้นคะแนนสูงสุด ติด 1 ใน 5 ของประเทศ  มิติด้านสิ่งแวดล้อม  พัฒนาโมเดล จากการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ  โดยชูโมเดลนำร่องทำโครงการคลองน้ำหู เพื่อร่วมกันดูแลคุณภาพน้ำ และฟื้นฟูระบบนิเวศในคลอง

อย่างไรก็ตามสมาคมเพื่อนชุมชน หรือ CPA (Community Partnership Association)  ก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 กลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี  บีแอลซีพี  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย(Dow) จีพีเอสซี (เดิม คือ Glow) โดยปัจจุบัน มีสมาชิกสมทบอีก 12 บริษัท รวมเป็นบริษัทสมาชิกทั้งหมด 17 กลุ่มบริษัท การดำเนินงานของสมาคมเพื่อนชุมชน ตลอดระยะเวลา 11 ปี ซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ปี ที่ 12 นั้น นับเป็นความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการและเครือข่ายสมาชิก ที่มีเป้าหมายเดียวกันที่จะขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ  สังคม และการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนระยอง