logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

GPSC สู่องค์กรยั่งยืนคู่โลกใบใหม่ที่สะอาดขึ้นด้วย ‘พลังงานขยะ’

02 ธันวาคม 2564

โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF Power Plant ของ GPSC ตั้งอยู่ที่ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง เพื่อรับเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF (Refuse Derived Fuel) นำมาผลิตกระแสไฟฟ้า และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ.โดย GPSC เป็นผู้ลงทุนและดำเนินกิจการ 100%

สานต่อความยั่งยืนธุรกิจคู่ชุมชน

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC กล่าวถึงแนวคิดก่อตั้งโรงไฟฟ้า RDF จังหวัดระยอง เป็นการต่อยอดจากการพัฒนานวัตกรรมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกหนึ่งกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ อันสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยตระหนักถึงความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล(Environmental, Social and Governance: ESG) อย่างจริงจัง เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันจะเป็นรากฐานสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของบริษัทฯ

“สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยและสหประชาชาติในการพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อส่งมอบพลังงานสะอาดให้กับชุมชนและสังคม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนต่อไป” นายศิริเมธกล่าว

GPSC สู่องค์กรยั่งยืนคู่โลกใบใหม่ที่สะอาดขึ้นด้วย ‘พลังงานขยะ’

เดินเครื่องผลิตพร้อมส่งมอบพลังงานสะอาด

สำหรับโครงการฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง โดย GPSC ใช้งบลงทุนรวมประมาณ 2,217 ล้านบาท แบ่งการลงทุนเป็นโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF ประมาณ 1,655 ล้านบาท และโรงงานผลิต  RDF ประมาณ 562 ล้านบาท โดยโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) มีกำลังการผลิต 9.8 เมกะวัตต์

GPSC สู่องค์กรยั่งยืนคู่โลกใบใหม่ที่สะอาดขึ้นด้วย ‘พลังงานขยะ’

GPSC สู่องค์กรยั่งยืนคู่โลกใบใหม่ที่สะอาดขึ้นด้วย ‘พลังงานขยะ’

โมเดลโรงไฟฟ้าบริการจัดการขยะครบวงจร  

นายศิริเมธ กล่าวถึงจุดเด่นโรงไฟฟ้าฯ แห่งนี้ คือ การบริหารจัดการขยะครบวงจรภายใต้กระบวนการผลิตตามมาตรฐานระดับสากล เริ่มตั้งแต่การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระยอง เป็นผู้รวบรวมและนำมาไว้ในจุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการกำกับดูแลในแต่ละด้านอย่างครบถ้วน รวมถึงการประเมิน วิเคราะห์ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพทางอากาศ และของเสีย อันจะเกิดขึ้นตลอดกระบวนการผลิต ณ โรงไฟฟ้าแห่งนี้

GPSC สู่องค์กรยั่งยืนคู่โลกใบใหม่ที่สะอาดขึ้นด้วย ‘พลังงานขยะ’

เดินเครื่องผลิตพร้อมขายสู่ กฟภ.

สำหรับ โรงฟ้า RDF จังหวัดระยอง เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งถือเป็นโครงการต้นแบบ เพื่อบริหารการจัดการขยะแบบครบวงจรแห่งแรกในพื้นที่ จ.ระยอง ที่จะตอบสนองการเติบโตภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ  EEC 

“GPSC วางเป้าหมายให้โรงไฟฟ้าฯ แห่งนี้ จะยังเป็นต้นแบบการบูรณาการความร่วมมือโครงการระหว่างภาคเอกชนและภาคราชการส่วนองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ในด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ต่อไปในอนาคต” นายศิริเมธ กล่าวว่า     

ตอกย้ำตำแหน่ง ‘GPSC’ องค์กรนวัตกรรม สร้างสรรค์ อนาคต  

นายศิริเมธ กล่าวว่าแนวทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งเพื่อรองรับโลกในอนาคต ที่ต้องพึ่งพิงพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) มากขึ้น โดยแผนดำเนินการของโรงไฟฟ้า RDF จังหวัด ระยองแห่งนี้ จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนการใช้พลังงานทางเลือก ในอนาคต ภายใต้ทิศทางของ GPSC ที่วางไว้ คือ นวัตกรรม พลังงาน สร้างสรรค์ อนาคต