บีโอไอ จัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

Sponsored Content
วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 10:24 น.
บีโอไอ จัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ จัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เรื่อง บีโอไอส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ หนุนไทยสู่ Medical Hub

มูลค่าขอรับส่งเสริมจากบีโอไอในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์เติบโตต่อเนื่อง

 • ปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่า 8,420 ล้านบาท
 • ปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่า 22,290 ล้านบาท
 • ปี พ.ศ. 2564 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่า 59,210 ล้านบาท

Top 3 กิจการที่มีมูลค่าขอรับบีโอไอสูงสุด 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) 2564

1. กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิดอื่นๆ (ยกเว้นเครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใย) 55,858 ล้านบาท

2. กิจการผลิตยาแผนปัจจุบัน และแผนโบราณ 1,270 ล้านบาท

3. กิจการสถานพยาบาล 806 ล้านบาท

กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 • กิจการต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยงานอื่นที่เป็นมาตรฐานสากล

รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

กิจการผลิต Non-Woven Fabric หรือผลิตภัณฑ์สุขอนามัย จาก Non-Woven Fabric

 • กิจการผลิต Non-Woven Fabricเช่น Spunbond หรือ Meltblown เป็นต้น ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์

รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 5 ปี

 • กิจการผลิต Non-Woven Fabric อื่นๆ หรือผลิตภัณฑ์สุขอนามัยจาก Non-Woven Fabric

รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 3 ปี

กิจการบริการทางการแพทย์

 • กิจการศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง

รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

 • กิจการสถานพยาบาล

รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

 • กิจการบริการขนส่งผู้ป่วย แพทย์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ (ทางอากาศ ทางบก หรือทางเรือ)

รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

 • กิจการโรงพยาบาลผู้สูงอายุ

รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

 • กิจการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

 • กิจการบริการสาธารณสุขด้านแพทย์แผนไทย

รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน

 • กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงสูง หรือเทคโนโลยีสูง เช่น เครื่อง X-Ray เป็นต้น

รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่จำกัดวงเงิน กรณีมีการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม)

 • กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิดอื่นๆ

รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

 • กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิดต่างๆ เช่น เสื้อกาวน์

รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี

กิจการผลิตยา

 • กิจการผลิตสารออกฤทธิ์สำคัญในยา

รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

 • กิจการผลิตยาตามบัญชียามุ่งเป้า

รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

 • กิจการผลิตยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ

รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

กิจการวิจัยทางคลินิก

 • กิจการสนับสนุนและบริหารจัดการการวิจัยทางคลินิก

รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่จำกัดวงเงิน)

 • ศูนย์การวิจัยทางคลินิก

รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่จำกัดวงเงิน)

กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบำบัด และฟื้นฟูสุขภาพ

รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษี

รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม หากมีการลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น มีการวิจัย และพัฒนาในโครงการ เป็นต้น

ศึกษารายละเอียดมาตรการได้ที่:

https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_Web_Th.pdf 

..............................................................................

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

โทรศัพท์ 0 2553 8111

อีเมล head@boi.go.th 

เว็บไซต์ www.boi.go.th 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ