สิทธิบีโอไอ สำหรับ SMEs

Sponsored Content
วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 11:18 น.
สิทธิบีโอไอ สำหรับ SMEs
ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต และการบริการ

คุณสมบัติ SMEs

  • คนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51%
  • SMEs ต้องมีรายได้ของกิจการ ทั้งกิจการที่ได้บีโอไอและไม่ได้บีโอไอ รวมกันต่อปีไม่เกิน 500 ล้านบาท ใน 3 ปีแรก

ผ่อนปรนเงื่อนไขการลงทุน

  • เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 500,000 บาท
  • อนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการได้ มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท

สิทธิประโยชน์ เช่น

  • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี
  • วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200% ของเงินลงทุน
  • ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
  • ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออก

ยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565

…………………………………………….....................................……….

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

โทรศัพท์ 0 2553 8111

อีเมล head@boi.go.th 

เว็บไซต์ www.boi.go.th  

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ