ส.เพื่อนชุมชน ดึงรุ่นพี่แนะเรียนต่ออุดมศึกษา สร้างแรงงานป้อนอีอีซี

วันที่ 25 ต.ค. 2564 เวลา 19:30 น.
ส.เพื่อนชุมชน ดึงรุ่นพี่แนะเรียนต่ออุดมศึกษา สร้างแรงงานป้อนอีอีซี
สมาคมเพื่อนชุมชน สร้างบันไดอาชีพ ใน 24 โรงเรียนพื้นที่ระยองจัดแนะแนวการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ดึงรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์จาก 14 คณะ 9 สถาบันให้ความรู้รองรับแรงงานในอีอีซี

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า  สมาคมฯ ได้จัด “โครงการสมาคมเพื่อนชุมชนเปิดประตูสู่อนาคต 2021” ผ่านระบบออนไลน์เพื่อแนะแนวทางกต่อระดับอุดมศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ จ.ระยองโดยได้รับความร่วมมือจาก 9 สถาบันชั้นนำของไทยในการแนะแนว ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการเลือกคณะเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อการวางเป้าหมายสู่การเลือกอาชีพในฝันของตนเอง โดยมีนักเรียน และอาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 24 โรงเรียน จำนวนกว่า 2,000 คน

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากรุ่นพี่ใน 14 คณะ 9 สถาบันชั้นนำของประเทศไทย ร่วมเข้าแนะแนวการศึกษาให้กับเยาวชน อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( ระยอง ) เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการประกอบการตัดสินใจเลือกคณะที่จะศึกษาต่อในอนาคต” นายมนชัย กล่าว

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาสมาคมเพื่อนชุมชนได้จัดโครงการด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ  โครงการให้ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ในระดับปริญญาตรี ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) และโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ ปี ที่ 11 ที่ได้จัดไปเมื่อเร็วๆ นี้  เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ จ.ระยอง สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดหาแรงงานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร หนึ่งในวิทยากรผู้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ในหัวข้อ “Passion แรงผลักดันสู่ความสำเร็จ” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสร้างแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตให้ประสบความสำเร็จ กระตุ้นให้นักเรียนตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน กล้าคิดกล้าลงมือทำ เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง และสามารถวางแผนในการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปในอนาคต

สำหรับสมาคมเพื่อนชุมชนก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง ( กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี )  ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท มีภารกิจที่สำคัญในการร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขและเกื้อกูลกัน และร่วมกันพัฒนาไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ของ จ.ระยอง ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตแลความเป็นอยู่ของคนในชุมชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจชุมชน การศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น