บีโอไอ โคราช ขอเชิญอบรมออนไลน์เกี่ยวกับบัญชีและการใช้ e-Tax สำหรับผู้ที่ได้บีโอไอ

Sponsored Content
วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 17:04 น.
บีโอไอ โคราช ขอเชิญอบรมออนไลน์เกี่ยวกับบัญชีและการใช้ e-Tax สำหรับผู้ที่ได้บีโอไอ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ โดยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ (Zoom) เรื่อง “ข้อควรรู้ทางการบัญชีและการขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลระบบ e-Tax ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้ทราบระเบียบและวิธีปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆ และสามารถนำวิธีการไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน เช่น ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการขอใช้สิทธิประโยชน์เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)

ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

โดยมี นางสาวทยาภรณ์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 กล่าวเปิดการฝึกอบรม และมีนางอุทัยวรรณ วัฒนสุวกุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน เป็นวิทยากรการบรรยาย

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าฟังการฝึกอบรมทางออนไลน์ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ โดยสแกน QR Code หรือ ไปที่ลิงก์ : https://forms.gle/wR7JkmbdYHEph3ue8 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 

คุณณัฐิดา พัตน์นอก โทร 044-384200 ต่อ 4208

Email: korat@boi.go.th