logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

ไฟเขียวเพิ่มงบ 120 ลบ.แก้แบบมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี

12 ตุลาคม 2564

ไครม.อนุมัติปรับกรอบเงินลงทุนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี เพิ่มเป็น 56,047.77 ล้านบาท หลังแก้แบบลดผลกระทบชุมชน

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี จากเดิม 55,927 ล้านบาท เพิ่มเป็น 56,047.77 ล้านบาท  หรือปรับเพิ่มขึ้น  120.37 ล้านบาท  โดยปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ช่วงกิโลเมตร 38+500.000 –กิโลเมตร 44+266.833 ตอน 12 จากเดิม 1,911.11 ล้านบาท เป็น 2,031.48 ล้านบาท

ทั้งนี้กรมทางหลวงแจ้งว่า โครงการฯ(ตอน 12 ) มีระยะทาง 5.77 กิโลเมตร เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 สิงหาคม 2566 มีผลงานร้อยละ 28.60 เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.24  แต่มีอุปสรรคในการก่อสร้างจึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแบบก่อสร้าง จึงส่งผลให้วงเงินค่าก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,911.11 ล้านบาท เป็น 2,031.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 120.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.30 ของค่างานตามสัญญาเดิม

ทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้พิจารณาแล้วมีมติว่า การปรับรูปแบบของโครงการฯ เกิดจากการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานที่โครงการฯตัดผ่าน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพของพื้นที่ โดยรูปแบบการแก้ไขปัญหาตามสัญญาใหม่เป็นรูปแบบที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างครั้งนี้ เช่น ปรับเพิ่มช่วงความยาวสะพาน, เพิ่มความสูงของช่องลอดใต้สะพาน, ปรับเพิ่มโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณคอสะพานให้มีความสอดคล้องกับสภาพธรณีวิทยาพื้นที่ของโครงการ เป็นต้น