ทอท.เสนอฝ่ายบริหารปรับระบบการทำงาน

วันที่ 23 ธ.ค. 2553 เวลา 20:21 น.
บอร์ดทอท.เตรียมส่งข้อเสนอแนะการทำงานร่วมให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการทำงาน

นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ประธานคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) ทอท. ได้มีการประชุมภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหาร ทอท.เข้าร่วมเพื่อประเมินผลการทำงานร่วมกัน และจะจัดส่งข้อเสนอแนะแนะให้ฝ่ายบริหารรับทราบต่อไป โดยประเด็นที่มีการหารือกันในบอร์ด ได้แก่ บรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา ว่าประธานได้ทำหน้าที่อย่างไรบ้าง เปิดโอกาสให้กรรมการได้ชี้แจงหรือไม่อย่างไร ซึ่งผลสรุปกรรมการส่วนใหญ่พอใจในบรรยากาศการทำงาน

ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้รับความร่วมมือเต็มที่หรือไม่นั้น  ปรากฎว่ามีข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งต้องการให้ฝ่ายบริหารเข้ามากำกับดูแลอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้พิจารณา ความสัพันธ์ระหว่างบอร์ดและฝ่ายบริหารว่าเป็นอย่างไร ควรมีการประสานงานกันในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มากขึ้นหรือไม่ เรื่องนี้จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสำนักบริหารความเสี่ยง ซึ่งเดิมเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆ ภายในองค์กร โดยสำนักงานดังกล่าวจะมีหน้าประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในทอท.ทั้งหมด