เกษตรฯ เร่งช่วย กว่า5หมื่นเกษตรกร ลพบุรี ผลผลิตเสียหายหลังน้ำลด

วันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 14:34 น.
เกษตรฯ เร่งช่วย กว่า5หมื่นเกษตรกร ลพบุรี ผลผลิตเสียหายหลังน้ำลด
เกษตรฯ เร่งสำรวจความเสียหาย ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ลพบุรี พร้อมฟื้นฟูพืชหลังน้ำลด

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ได้รับรายงานตัวเลขภาพรวม (ข้อมูลวันที่ 27 กันยายน 2564) ความเสียหายด้านพืชเบื้องต้นของจังหวัดลพบุรี มีเกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 50,184 คน ใน 82 ตำบล 972 หมู่บ้าน พื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายรวม 350,215 ไร่ โดยแบ่งเป็นข้าว 99,233 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 89,346 ไร่ มันสำปะหลัง 136,367 ไร่ อ้อยโรงงาน  23,530 ไร่ และไม้ผล/ผัก 1,739 ไร่

จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สรุปมูลค่าความเสียหายทรัพย์สินทางราชการไม่ว่าจะเป็นครุภัณฑ์ อาคารสำนักงาน บ้านพัก เป็นเงินประมาณ 2.1 ล้านบาท รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นเงินประมาณกว่า 2.6 ล้านบาท

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายในพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย และให้เร่งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่ามีความเสียหายโดยสิ้นเชิงหรือไม่ เพื่อเร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 

โดยจะนำเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ/จังหวัด (ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่เกิดภัย

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ในการวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ การดูแลรักษา และการจัดการความชื้นในฤดูฝน การจัดการพื้นที่และการระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก การฟื้นฟูพืชหลังน้ำลด การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การสนับสนุนพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนและกำชับให้สำนักงานเกษตรจังหวัดรายงานความก้าวหน้าผลการสำรวจความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทุกสัปดาห์จนกว่าการช่วยเหลือจะแล้วเสร็จ