กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ SUBCON Thailand 2021 "จุดประกาย SMEs ธุรกิจพันธุ์ใหม่"

Sponsored Content
วันที่ 24 ก.ย. 2564 เวลา 11:07 น.
กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ SUBCON Thailand 2021 "จุดประกาย SMEs ธุรกิจพันธุ์ใหม่"
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ โดยกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน ร่วมกับกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ (Zoom) ในหัวข้อ เรื่อง "จุดประกาย SMEs ธุรกิจพันธุ์ใหม่" ภายใต้งาน SUBCON Thailand Virtual Edition

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ กล่าวเปิดงาน ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่าย สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (สวทช.) และ ดร. สมชาย เรืองเพิ่มพูล

ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (สวทช.) เข้าร่วมการอภิปราย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนหรือผู้ประกอบการในเรื่องเกี่ยวกับงานบริการและสิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐสนับสนุนแก่ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในธุรกิจ SMEs