ปูนใหญ่ปรับโครงสร้างผู้บริหารระดับสูง

วันที่ 22 ธ.ค. 2553 เวลา 13:59 น.
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย ปรับโครงสร้างผู้บริหารระดับสูง มีผลตั้งแต่1 มกราคม 2554

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(SCC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 ได้มีมติเรื่องการโยกย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดังนี้ คือ 1.นายดำริ ตันชีวะวงศ์พ้นจากตำแหน่งเดิมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง 2.แต่งตั้ง นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส   เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จากเดิมที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย  3.แต่งตั้งนาย  นายเชาวลิต เอกบุตร เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจากเดิมที่ดำรงตำแหน่ง  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัทเอสซีจี เปเปอร์  และ 4. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลางบริษัทปูนซิเมนต์ไทย

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงจะมีผล  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป