คิงเพาเวอร์ คว้าสัมปทาน ดิวตี้ฟรี ดอนเมืองตามคาด

วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 17:15 น.
คิงเพาเวอร์ คว้าสัมปทาน ดิวตี้ฟรี ดอนเมืองตามคาด
ครม.ยกเลิกบินไทยบริหารดิวตรีฟรีดอนเมืองหลังหมดสัญญาปี’65 ด้านทอท.เลือกคิงเพาเวอร์ หลังผ่านขบวนการประมูลได้สิทธิสัมปทาน 10 ปี 6 เดือน

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบให้ยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2516 ซึ่งเป็นเรื่องที่ครม.อนุมัติให้บริษัท การบินไทย จำกัด(ชื่อในขณะนั้น) เป็นผู้ดำเนินกิจการร้านค้าปลอดภาษี ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ เพื่อให้การคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร(ดิวตี้ ฟรี) ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างภาครัฐและประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันคและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมรายงานว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. พิจารณาทบทวนมติครม.เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ร้านค้าปลอดภาษี หากเห็นว่า ไม่สอดคล้อง ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรืออาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของทอท.กับการบินไทย จึงให้เสนอเรื่องต่อสำนักเลขาธิการครม.เพื่อขอยกเลิกต่อไป

ขณะเดียวกันทางทอท.แจ้งว่า ทอท.ได้ออกประกาศเชิญชวนคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม -8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อหาผู้ประกอบกิจการรายใหม่ต่อจากรายเดิมคือกลุ่มคิงเพาเวอร์ ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีผู้สนใจซื้อเอกสารจำนวน 2 ราย แต่มีผู้มายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวคือ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด และที่ประชุมคณะกรรมการทอท.เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยให้บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2576

นอกจากนี้ทอท.ยังระบุด้วยว่า สำหรับมติครม.เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2516 ที่อนุมัติให้บริษัท การบินไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินกิจการร้านค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องเปิดประมูลทั่วไปมีความไม่เหมาะสมกับการดำเนินงานในปัจจุบัน รวมทั้งไม่สอดคล้องกับบทบาทและแนวทางการใช้ประโยชน์ของท่าอากาศยานดอนเมือง เนื่องจากการบินไทยไม่ได้รับอนุญาตจากทอท.ให้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2550 และปัจจุบันได้ย้ายเที่ยวบินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2552

อย่างไรก็ตามหากบริษัทการบินไทยต้องการประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ก็สามารถยื่นข้อเสนอตามประกาศเชิญชวนคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของทอท.ได้ โดยต้องถือปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรที่ 44/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ซึ่งการบินไทยได้พ้นสภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ และเปลี่ยนสภาพเป็นบริษัทเอกชนตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2563