บีโอไอจัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนเมษายน 2564

Sponsored Content
วันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 16:29 น.
บีโอไอจัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนเมษายน 2564
บีโอไอได้จัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนเมษายน 2564 เรื่อง เปิดตัวเลข 3 พื้นที่เป้าหมายคำขอส่งเสริมฯ เติบโต ปี 2563 คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมายมีมูลค่าเงินลงทุน ดังนี้

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)

เงินลงทุน 12,340 ล้านบาท

พื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำ

เงินลงทุน 8,990 ล้านบาท

นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม

เงินลงทุน 184,380 ล้านบาท

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เงินลงทุน 208,720 ล้านบาท

3 พื้นที่เป้าหมายที่มีมูลค่าการขอรับส่งเสริมการลงทุนในปี 2563 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ได้แก่

1.พื้นที่ SEZเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 423%

2.พื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13%

3.นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12%

ประเภทกิจการที่ยื่นขอส่งเสริมการลงทุน ใน 3 พื้นที่เป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นกิจการที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตด้านตลาดสุขภาพ และตลาดธุรกิจ BCG เช่น

• กิจการสถานพยาบาล

• กิจการแปรรูปยางขั้นต้น

• กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์(ยกเว้นการผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้าและเส้นใยชนิดต่าง ๆ)

• กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากพลังงานหมุนเวียน

• กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุ หรือขยะ หรือของเสียที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร

• กิจการผลิต หรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

..............................................................................

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

โทรศัพท์ 0 2553 8111

อีเมล head@boi.go.th 

เว็บไซต์ www.boi.go.th 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ