กลุ่มปตท. คว้าประมูลศูนย์อบรมหลักสี่บินไทย 1.8 พันล.

วันที่ 20 เม.ย. 2564 เวลา 07:25 น.
กลุ่มปตท. คว้าประมูลศูนย์อบรมหลักสี่บินไทย 1.8 พันล.
“การบินไทย”ปิดดีลขายศูนย์อบรมหลักสี่ 1,810 ล้านบาท หลังเลือก“เอ็นโก้”เครือปตท.ผ่านเกณฑ์พิจารณา ยันทุกขั้นตอนโปร่งใส

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า บริษัทเอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (เอ็นโก้) หรือ ENGO  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือปตท.เป็นผู้ชนะการประมูลศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ของการบินไทย มูลค่า 1,810 ล้านบาท ประกอบไปด้วย ที่ดิน พร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่รวมสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนควบของที่ดินและอาคาร และสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในลักษณะและสภาพปัจจุบัน (as is-where is) รวมเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา

การดำเนินการขายสินทรัพย์ดังกล่าว ภายหลังได้รับการอนุญาตจากศาลล้มละลายกลาง แล้ว โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินการขายโดยวิธียื่นซองเสนอราคา และให้ผู้สนใจเข้ายื่นซองเสนอราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ยื่นซองเสนอราคาหลายราย และบริษัทฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผ่านกระบวนการที่กำหนดไว้ใน TOR มีคณะกรรมการกำกับดูแลการขาย และผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอน อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาก่อน จากนั้น จึงเปิดซองเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเท่านั้น เพื่อแจ้งเฉพาะราคาเสนอซื้อสูงสูดให้ทุกรายทราบ และสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดเผยรายชื่อของผู้เสนอราคา

ต่อมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาพิจารณาปรับราคาเสนอซื้ออีกครั้ง แล้วกลับมายื่นเสนอราคาเป็นครั้งสุดท้าย ในวันที่ 9 เมษายน 2564 และเจรจาราคาเสนอซื้อกับผู้เสนอราคาทุกราย และเมื่อผู้เสนอราคาทุกรายยืนยันราคาเสนอซื้อเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว บริษัทฯ จึงได้เจรจาราคาเสนอซื้อและเงื่อนไขอื่นๆ กับผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดเท่านั้น

ทั้งนี้บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ฯ เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก โดยเสนอราคาการประมูล 1,810 ล้านบาท  ซึ่งหลังจากนี้จะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมวางเงินมัดจำร้อยละ 10 ของราคาที่ตกลงซื้อขาย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนหรือในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ รวมถึงภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะค่าอากร และค่าธรรมเนียม หรือภาระอื่นๆ ด้วย (หากมี)

อย่างไรก็ตามอาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ เป็นทรัพย์สินรายการหนึ่งที่ได้ขายตามคำสั่งอนุญาตของศาลล้มละลายในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจการบิน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต