งดเที่ยวบิน ห้าทุ่มถึงตี4 เข้มงวดช่วงโควิดระลอกใหม่ สั่งจัดที่นั่งโดยสารให้เหมาะสม

วันที่ 18 เม.ย. 2564 เวลา 13:12 น.
งดเที่ยวบิน ห้าทุ่มถึงตี4  เข้มงวดช่วงโควิดระลอกใหม่ สั่งจัดที่นั่งโดยสารให้เหมาะสม
กพท.ออกประกาศข้อปฏิบัติสายการบิน ขอความร่วมมือห้ามบิน 23.00-04.00 น. ช่วงวิกฤตโควิด จัดที่นั่งสอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสาร ยังไม่บังคับเว้นที่นั่งระยะห่าง เริ่มตั้งแต่ 18 เม.ย. เป็นต้นไป

รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.)  เปิดเผยว่า ขณะที่ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ดังนี้  1. ขอความร่วมมือผู้ดำเนินการเดินอากาศพิจารณาจำกัดการปฏิบัติการบินในระหว่างเวลา 23.00-04.00 น.

2. กรณียกเลิกเที่ยวบินและการรวมเที่ยวบิน ให้แจ้งผู้โดยสารอย่างเหมาะสมตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553    3. ผู้ดำเนินการเดินอากาศพิจารณาการจัดที่นั่งในเครื่องบินอย่างเหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารแต่ละเที่ยวบิน  แต่ยังไม่มีคำสั่งมาตรการเว้นระยะห่างแบบที่นั่งเว้นที่นั่ง

4. ผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศเพิ่มความเข้มงวดประชาชนผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการในระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564 ประกาศวันที่ 9 เมษายน 2564

5. ผู้ประกอบการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศแจ้งเตือนผู้โดยสารกรณีเป็นผู้ป่วยยืนยันหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้งดการเดินทาง หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตาม พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558