หอการค้าไทย เตรียมใช้พื้นที่เอกชน 49 แห่ง กระจายฉีดวัคซีนให้ประชาชนใน กทม.

วันที่ 13 เม.ย. 2564 เวลา 16:49 น.
หอการค้าไทย เตรียมใช้พื้นที่เอกชน 49 แห่ง กระจายฉีดวัคซีนให้ประชาชนใน กทม.
หอการค้าไทย ออกโรงสํารวจสถานที่เครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน มีทั้งโรงแรม ห้างฯร้าน สนับสนุน กทม.รองรับการฉีดวัคซีน ให้ประชาชนทั่วกรุงเทพฯ 

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้นําคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ของ กทม. ที่วัด นิมมานรดี พร้อมสํารวจสถานที่ต่าง ๆ ของเครือข่ายธุรกิจเอกชนของหอการค้าไทยในเขตกรุงเทพฯ ที่คาดว่ามีความ พร้อมในการใช้เป็นสถานที่สําหรับการฉีดวัคซีน เสริมประสิทธิภาพการกระจายวัคซีนไปยังกลุ่มประชาชนให้กับ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานพยาบาลในสังกัด กทม.อาจไม่สามารถรองรับได้เพียงพอกับวัคซีนล็อตใหญ่ที่จะเข้า มาในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า 

ทั้งนี้ ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้น สําหรับพื้นที่ที่จะใช้เป็นสถานที่รองรับการฉีด วัคซีนของสถานประกอบการ เช่น ด้านความสะดวก จะต้องเข้าถึงง่าย เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ มีที่จอดรถ เพียงพอ และสามารถรองรับการฉีดได้อย่างน้อย 2,000 คนต่อวัน 

ด้านมาตรฐานสาธารณสุข จะต้องมีพื้นที่เพียงพอ ในการรักษามาตรการเว้นระยะห่าง มีจุดนั่งรอการฉีดวัคซีน มีระบบ Internet Online สําหรับแพทย์และพยาบาล ในการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ต้องสามารถส่งโรงพยาบาลได้ภายใน 10-15 นาที มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลฉุกเฉินประจําพื้นที่ เป็นต้น 

“ขณะนี้มีผู้ประกอบการในเครือข่ายของหอการค้าไทย ได้เสนอพื้นที่มาแล้ว 49 แห่ง กระจายอยู่ทั่ว กรุงเทพฯ มีทั้งที่เป็นโรงแรม สถานประกอบการ และห้างสรรพสินค้า หลังจากที่หอการค้าไทยสํารวจความพร้อมใน เบื้องต้นแล้ว จะได้นําเสนอต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่นําร่องที่เหมาะสมที่สุดก่อน 7 แห่ง ภายในเดือนเมษายนนี้” นายสนั่น กล่าว

จากนั้น หากสามารถดําเนินการให้เกิดผลสําเร็จได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานครจะพิจารณา ใช้สถานที่ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์ที่เหลือ สําหรับการฉีดวัคซีนในลําดับถัดไป ทั้งนี้ หากโมเดลการดําเนินงานในกรุงเทพฯ เกิดผลดีเป็นรูปธรรมแล้ว จะนําไปใช้เป็นต้นแบบสําหรับการฉีดวัคซีนในต่างจังหวัดต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้เตรียม แผนการดําเนินงานไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นกัน โดยมีผู้ประกอบการในเครือข่ายหอการค้าฯ แสดงความจํานงในการเป็น สถานที่ฉีดวัคซีนแล้ว 234 แห่ง กระจายอยู่ทุกภาคทั่วประเทศ 

นายสนั่น กล่าวว่าสําหรับประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ขอให้ติดตามแผนการดําเนินงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมตัวให้ พร้อม ปฏิบัติตามขั้นตอนและคําแนะนําอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะต้องมีการลงทะเบียน และประกาศที่ชัดเจนจากทาง กรุงเทพมหานครต่อไป