posttoday

บีโอไอเยือน Medical Valley

25 มีนาคม 2564

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ พร้อมด้วย นางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้นำคณะเยี่ยมชมเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร (EECmd หรือ Medical Valley) บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี และได้ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนกิจการวิจัยและการให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจรในพื้นที่ EECmd ร่วมกับ รศ.น.พ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา

ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร หรือ EECmd มีพื้นที่กว่า 560 ไร่ ได้ถูกประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 โดยภายในพื้นที่จะประกอบด้วย สถาบันวิจัยขั้นสูงและนวัตกรรมที่เป็นเลิศด้านการแพทย์และสุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา สถานดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู ศูนย์กลางพัฒนาสุขภาพพลานามัยผู้สูงอายุ และศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งจะมีการพัฒนาระบบ Total Digital Healthcare Solution ภายในพื้นที่ด้วย

บีโอไอเยือน Medical Valley

บีโอไอเยือน Medical Valley

บีโอไอเยือน Medical Valley