บีโอไอ-เจโทร ร่วมจัดสัมมนาออนไลน์ และกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์อุตสาหกรรมดิจิทัล

Sponsored Content
วันที่ 22 ก.พ. 2564 เวลา 15:50 น.
บีโอไอ-เจโทร ร่วมจัดสัมมนาออนไลน์ และกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์อุตสาหกรรมดิจิทัล
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JETRO กรุงเทพฯ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ในยุค Digitalization อาทิ ระบบ Production Line Visualization ระบบ IoT ระบบ Remote Monitoring ระบบการจัดการโลจิสติกส์และคลังสินค้าอัตโนมัติ การใช้เอกสารดิจิทัลและการออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ระบบไร้สัมผัสเพื่อลดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น โดยการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังทั้งกลุ่มผู้ประกอบการไทย และผู้ประกอบการญี่ปุ่น กว่า 350 คน

นอกเหนือจากกิจกรรมสัมมนาในวันนี้แล้ว ทั้งสองหน่วยงานยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่19 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564 โดยเป็นการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ระหว่างผู้ประกอบการไทย และผู้ประกอบการญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมดิจิทัล กว่า 100 คู่เจรจา รวมถึงการจัดทำเว็บไซต์ https://mfgdigital-build.boi.go.th/ เพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มในการแนะนำมาตรการที่สำคัญต่างๆของบีโอไอ รวมถึงการแนะนำบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าวอีกด้วย