จัดระเบียบโดยสารทางน้ำ ล้อ-ราง-เรือ เชื่อมเดินทางคนเมือง

วันที่ 22 ก.พ. 2564 เวลา 15:15 น.
จัดระเบียบโดยสารทางน้ำ ล้อ-ราง-เรือ เชื่อมเดินทางคนเมือง
สนข.ระดมสมองยกระดับการเดินทางทางน้ำ จ่อคลอดโรดแมบเพิ่มทางเลือกประชาชน โดยสาร 5 เส้นทางในกทม.-ปริมณฑล เชื่อมต่อรถไฟฟ้า

นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธาน เปิดการสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิ่มบริการการขนส่งในแม่น้ำ ลำคลอง เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชน

ทั้งนี้สนข. ได้ศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกทม.และปริมณฑล ตลอดจนการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านการเดินทางทางน้ำรองรับความต้องการในการเดินทางทั้งในปัจจุบันและตามแผนงานในอนาคต และข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาด้านการเดินทางทางน้ำให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งสาธารณะ และการเชื่อมต่ออย่างบูรณาการ ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานได้อย่างมีเหมาะสม ตลอดจนให้มีต้นแบบในการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองที่มีตอบสนองทั้งการคมนาคม การอนุรักษ์ และการท่องเที่ยว

ปัจจุบันมีเรือโดยสารสาธารณะให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 5 เส้นทาง มีระยะทางรวม 77 กิโลเมตร ประกอบด้วย 1. เส้นทางของเรือด่วนเจ้าพระยา และเรือไฟฟ้าให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยา 2. เส้นทางในคลองแสนแสบ 3. เส้นทางในคลองผดุงกรุงเกษม 4. เส้นทางในคลองภาษีเจริญ และ 5. เส้นทางในคลองประเวศบุรีรมย์ (คลองพระโขนง)

สำหรับท่าเรือที่สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันในรัศมี 500 เมตร ประกอบด้วย ท่าเรือที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 10 สถานี ได้แก่ สถานีอโศก สถานีหัวลำโพง สถานีบางไผ่ สถานีบางหว้า สถานีเพชรเกษม 48 สถานีภาษีเจริญ สถานีสะพานพระนั่งเกล้า สถานีบางโพ สถานีสนามไชย และสะพานตากสิน ท่าเรือที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส (สายสีเขียว) จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีราชเทวี และสถานีบางหว้า ท่าเรือที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) จำนวน 2 สถานี ได้แก่สถานีมักกะสัน สถานีรามคำแหง

อย่างไรก็ตามการให้บริการเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำและคลอง ยังมีความจำเป็นต้องปรับปรุงสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านกายภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ เช่น การรุกล้ำลำคลอง ปัญหาของประตูระบายน้ำ หรือสะพานกีดขวางการเดินเรือ ปัญหาด้านการให้บริการเดินเรือโดยสาร เช่น เรือวิ่งเสียงดัง เรือปล่อยควันดำ หรือปัญหาด้านความปลอดภัยกรณีมีผู้โดยสารหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมทั้ง ปัญหาด้านท่าเรือโดยสาร เช่น ท่าเรือชำรุด ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ท่าเรือ ตลอดจนปัญหาด้านการเข้าถึงท่าเรือและเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น เช่น ทางเดินเข้าออกท่าเรือมีสิ่งกีดขวางแสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่ปลอดภัย ไม่มีป้ายบอกเส้นทางเข้าออกท่าเรือ และจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่นห่างไกลจากท่าเรือ

นายปัญญาฯ กล่าวว่า สนข. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว ได้จัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกทม.และปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น (W-MAP) ในลักษณะ ล้อ-ราง-เรือ เพื่อเป็นการยกระดับการเดินทางทางน้ำ ให้ทางเลือกในการสัญจร และท่องเที่ยว รองรับความต้องการเดินทาง และการเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืน